پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرصت‌های آموزشی برای کودکان در افغانستان افزایش یافته است

در افغانستان تا همین اواخر به آموزش دانش آموزان خارج از مدرسه چندان توجه نمیشد. اما این روزها تلاش برای ایجاد فرصتهای آموزشی برای کودکان، افزایش یافته است. از جمله آموزش هنر.

کاوون خموش گزارش می‌دهد