http://www.bbcpersian.com

اهدای دکترای افتخاری به کيارستمی

در مراسم شکوهمندی که پنجشنبه شب (18 دسامبر) در تالار کلمانسوی کاخ سنای فرانسه برگزار شد، دانشسرای عالی پاريس ( اکول نرمال سوپريور) که يکی از دانشکده های بسيار معتبر و قديمی فرانسه است و اکثر دولتمردان و صاحبان صنايع موفق از فارغ التحصيلان آن هستند، به هفت شخصيت برجسته علمی، ادبی و هنری از کشورهای مختلف جهان دکترای افتخاری اهدا کرد.

سه نفر از اين مشاهير خانم تونی مارسون نويسنده سياه پوست آمريکائی، شن نی يانگ فيزيکدان چينی و احمد زوايل شيميدان مصری بودند که به ترتيب برندگان جايزه نوبل ادبيات، فيزيک و شيمی درسالهای گذشته هستند.

چهار نفر ديگر عبارت بودند از مومينگ پو، زيست شناس چينی، مونک اولسن کارشناس متون قرون وسطائی از دانمارک، کافارلی رياضی دان آمريکايی، ادی شمير پژوهشگر صنايع کامپيوتر از اسرائيل و عباس کيارستمی فيلمساز ايرانی.

مدعوين اين مراسم، تنی چند از وزيران کابينه فرانسه، سفرای کشورهايی که اتباعشان دکترای افتخاری دريافت می کردند و شخصيتهای علمی، فرهنگی و هنری مقيم فرانسه بودند.

دريافت کنندگان دکترای افتخاری در ردای سياه ويژه دکترا، هر کدام توسط يکی از اساتيد دانشسرای عالی همراهی می شدند.

آنها در حاليکه همه حاضران به نشانه احترام برپا ايستاده بودند به تالار آمدند و در سکوی ويژه ای جا گرفتند.

مراسم به اين صورت بود که هر بار يکی از استادان همراه خطابه ای در معرفی شخصيت دريافت کننده دکترای افتخاری بر اهميت کارهای او می خواند آنگاه رئيس دانشگاه شال دکترا را برشانه او می انداخت و ديپلم دکترا را که هر بار پيشخدمتی دريک سينی نقره به حضور می آورد به دريافت کننده اهدا می کرد.

پرفسور ژان لوک گورژه هنگام معرفی کيارستمی گفت: "شاعری که خود در جوانی درگذشت گفته است که ديگر نه شاعری که در جوانی در گذشته باشد وجود دارد و نه هنرمندی که دير شناخته شده باشد. آقای کيارستمی شما شاعريد و پس از بيست و پنج سال شما را باز شناخته اند. درخت مورد علاقه شما که مظهر آبادانی و صلح است، درخت زيتون، زمان زيادی می طلبد تا ثمر دهد."

او وجه تمايز فيلمسازی کيارستمی را در ويژگی های صوری و روائی، پيچيدگی های ايمائی و طنز آميز آن دانست و اينکه به طريقی نافذ به جامعه ايران، وضع زنان ايران و به طور کلی رابطه ميان سنت و تجدد می پردازد.

او گفت که کيارستمی از ما می خواهد بی آنکه در دام تنگ نظری های معلم مابانه و سياست بازانه گرفتار شويم، فيلم را به عنوان يک نگاه و يک سفر درنظربگيريم و سينما را به عنوان يک وسيله تفکر و تجليل.

پروفسور گورژه کيارستمی را بعنوان پيشگام و رهبر يک مکتب سينمايی ايرانی و يکی از آفرينندگان هنر هفتم و در شمار بزرگانی مانند روبر برسون، روبرتو روسلينی، ژاک تاتی، فرانچسکو روزی، ساتيا جيت رای و ياسوجيرو ازو، خواند.

سپس رئيس دانشگاه با همان تشريفات ديپلم دکترای افتخاری را به کيارستمی اهدا کرد.

کيارستمی در گفت وگويی که در پايان مراسم با هم داشتيم گفت تصور نمی کنم دريافت اين دکترا در وضع من تاثير عمده ای بگذارد.

ولی از اين جهت خوشحالم که در مراسم، اول گفتند يک فيلمساز ايرانی و بعد اسم مرا آوردند. به هر حال، در اين روزها که ايران اين همه مورد سوال وسوءظن هست، وقتی که يک تائيديه ای می گيرد، من اول به عنوان يک ايرانی خوشحال می شوم و دوم يک بار ديگر خوشحالی من مضاعف است وقتی که اين(مانسيون) به من تعلق گرفته است، به عنوان يک فيلمساز.

اما تصور نمی کنم تاثير فوق العاده ای در کار من بگذارد. برای اينکه من الان مشغول کارهای تجربی هستم و ترسی از اينکه موقعيت فعلی خود را به خطر بياندازم ندارم و فکر نمی کنم اين جايزه قوت مرا برای کارهای تجربی بيشتر بکند."

به او گفتم ولی به هرحال فراموش نکنيم که چهار پنج فيلم شما هنوز اجازه نمايش نگرفته است.

آقای کيا رستمی گفت به هرحال چاره ای ندارند جز اينکه اجازه بدهند و خواهند داد!