http://www.bbcpersian.com

13:37 گرينويچ - جمعه 24 سپتامبر 2004

لادن پارسی

تازه های کتاب در ايران

بر مبنای گزارش خانه کتاب در فاصله زمانی ۱۵ تا ۱۸ شهريور ۵۰۵ عنوان کتاب در يک ميليون و ۹۶۲ هزار و ۳۷۵ جلد منتشر شد.

از اين تعداد ۲۷۴ عنوان ( ۵۴% ) چاپ نخست، ۲۳۱ عنوان ( ۴۶% ) چاپ مجدد، ۳۶۸ عنوان ( ۷۳% ) تاليف و ۱۳۷ عنوان ( ۲۷% ) ترجمه بود.

طيقه بندی اين کتاب ها از نظر موضوعی از اين قرار است: ادبيات ۱۲۴ عنوان، علوم عملی ۹۰ عنوان، علوم اجتماعی ۵۵ عنوان، دين ۵۰ عنوان، هنر ۳۸ عنوان، زبان ۳۶ عنوان، تاريخ و جغرافيا ۳۰ عنوان، فلسفه ۲۳ عنوان و کليات با ۱۹ عنوان.

کتاب های کودکان و نوجوانان ۶۹ عنوان و بيشترين تاليف در اين مدت از مريم حيدرزاده با ۷ عنوان کتاب در موضوع ادبيات بود.

کتاب آموزش و آزمای راهنمايی و رانندگی با 100 هزار نسخه بيشترين تيراژ را در اين مدت داشت.


شايد که مسيحاست

/ گزيده اشعار سيمين بهبهانی به انگليسی / مترجم اسماعيل سلامی / چاپ اول تابستان ۸۳ / انتشارات زبانکده / تيراژ ۳۰۰۰ نسخه / ۱۵۱ صفحه / ۱۳۰۰ تومان

مترجم ۱۴۷ غزل خانم بهبهانی را به انگليسی برگردانده است. انتشارات زبانکده پيش از اين گزيده اشعار سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و فريدون مشيری را به زبان انگليسی منتشر کرده است. ناشر درباره نحوه پخش اين کتاب در خارج از کشور توضيحی نداده است.


برف و نرگس

/ ناهيد طباطبايی / نشر قطره / چاپ اول ۸۳ / تيراژ ۱۶۵۰ نسخه / ۱۱۲ صفحه / ۸۰۰ تومان

ناهيد طباطبايی از دهه هفتاد کار خود را آغاز و تاکنون چند مجموعه داستان از او منتشر شده است. در برف و نرگس يازده داستان کوتاه به نام های پنجشنبه آخرسال، مردخانه، برف و نرگس، موسيو، قرمز، چقدر اين گنجشکها ور می زنند، ملاقات، پنجره روبرو، دلتنگی، زرين گل، حرفی برای گفتن و حساسيت آمده است.


هی...تو که رفته ای

/ آسيه امينی / طرح روی جلد فرزاد اديبی / انتشارات آهنگی ديگر / چاپ اول ۸۲ پخش ۸۳ / تيراژ ۱۲۰۰ نسخه / ۱۰۶ صفحه / ۹۰۰ تومان

به گفته ناشر، اولين کتاب آسيه امينی حاصل ده سال کار او در قلمرو شعر است. بعضی از شعرهای اين مجموعه سياه مشق های اوليه اوست. بعضی های ديگر بلوغ ذهن و زبان او را نشان می دهند. در پاره ای از شعرها، سايه زبان شاعرانی مانند شاملو ديده می شود.

اما برای نخستين مجموعه شعر يک شاعر جوان اينها عيب بزرگی نيست. چون در اين شعرها قدرت ها و قوت هايی هست که می شود بر آنها تکيه کرد.

"چشمانت را با تيتر بزرگ و سياه می نويسم
دلت را با رويای نازک
گونه هايت را با ترام برجسته می کنم
پيشانيت آرايش صفحه است
می بوسمت بی آنکه لبانت را سانسور کنم


تو خواب عشق می بينی، من خواب استخوان

/ گزينه شعرهای اورهان ولی / برگردان احمد پوری / انتشارات آهنگی ديگر / طرح روی جلد فرزاد اديبی / تيراژ ۲۲۰۰ نسخه / ۱۰۱ صفحه / ۹۵۰ تومان

آثاری که احمد پوری برای ترجمه برمی گزيند و شاعرانی که او معرفی می کند با استقبال اهل کتاب روبرو می شود. پوری اين بار اشعار يک شاعر نوگرای ترک را برای معرفی برگزيده است:

"زنان زيبا را دوست دارم
زنان کارگر را نيز
اما زنان زيبای کارگر را
دوست تر می دانم.


آثار هرات

/ خليل الله خليلی / ناشر محمد ابراهيم شريعتی سيستانی / طرح روی جلد موسی اکبری/ ويراستارمحمد کاظم کاظمی / چاپ دوم ۱۳۸۳ / تيراژ ۳۰۰۰ نسخه / ۴۷۲ صفحه / ۴۰۰۰ تومان

چاپ نخست آثار هرات در سه مجلد در ۱۳۰۹ شمسی در هرات و در مطبعه فخريه سلجوقی منتشر شد. به نوشته ناشر، نثر مرحوم خليلی در اين کتاب نمونه ای از نثر فارسی دری در اوايل قرن حاضر خورشيدی در افغانستان است و اکنون يک ارزش تاريخی و ادبی نيز دارد.

در مجلد حاضر هر جلد با مقدمه و موخره ای که نويسنده بر آنها نهاده، آمده است. بخش اول حالات تاريخی و جغرافيايی هرات، بخش دوم حالات شعرای متقدمين هرات و بخش سوم حالات شعرای معاصرين هرات نام دارد.

در بخش دوم علاوه بر شعرای مرد، ذکر احوال دو شاعر زن افغانی، ذکر احوال نقاشان و خطاطان متقدم افغانستان نيز آمده است.


رولان بارت نوشته رولان بارت

/ ترجمه پيام يزدانجو / طرح جلد ابراهيم حقيقی / نشر مرکز / چاپ اول ۱۳۸۳ / تيراژ ۱۸۰۰ نسخه / ۲۴۷ صفحه / ۲۲۰۰ تومان

کتاب اثری اتوبيوگرافی است، اما بارت نويسنده، اين ژانر متفاوت را به يکی از نامتعارف ترين انواع ادبی بدل می کند: شرح حالی بی سابقه که شخصيت و سرگذشت سوژه را از راه روايتی رمان گونه به تصوير می کشد؛ ادبيات، فلسفه، روانکاوی، سياست، زيبايی شناسی و سخن شناسی را با هم درمی آميزد و يکی از ناب ترين نمونه های خودشناسی تاويلی را خلق می کند.


ده جستار داستان نويسی

/ حسين سناپور / نشر چشمه / چاپ اول تابستان ۸۳ / تيراژ ۱۲۰۰ نسخه / ۱۵۳ صفحه /

مقاله های اين کتاب حاصل دو دهه گشت و گذار نويسنده در عالم داستان نويسی و شگردهای مربوط به آن است. سناپور در مقدمه کتاب نوشته است مجموعه اين جستارها حاصل پرسش و پاسخ های شخصی نويسنده در طول دو دهه داستان نويسی است که به قصد درونی کردن بعضی مفاهيم مربوط به داستان در فرهنگ بومی و افزودن چيزی ولو اندک به جريان مداوم انديشه های نظری داستان نويسی است.

سناپور در اين کتاب به مفهوم شيئ کردن داستان و چگونگی آن، اهميت کشمکش و انواع آن، مفهوم و روش های شناخت و ساخت شخصيت اصلی، شگرد روايت داستان از زبان کودک، تعريفی دوباره از شخصيت و تيپ، نسبت معکوس روايت با موضوع، مشخصه های داستان گوتيک و نمونه شاخص ايرانی آن، داستان شاعرانه و سبک همينگوی و کارور پرداخته است.


در دفاع از تاريخ و آگاهی طبقاتی دنباله روی و ديالکتيک

/ گئورگ لوکاچ / ترجمه حسن مرتضوی / نشر آگه / طرح روی جلد عليرضا اسپهبد / چاپ اول ۸۳ / تيراژ ۱۱۰۰ نسخه / ۲۵۶ صفحه / ۲۰۰۰ تومان

جان ريز متفکر و فعال سياسی انگليسی در پيشگفتار اين کتاب نوشته که اين سند بيش از هفتاد سال مخفی بوده است. لوکاچ در باره اين سند که در سال ۱۹۲۵ يا ۱۹۲۶ نوشته شده در هيچ يک از مقالات و مصاحبه های خود اشاره ای نکرده بود. او در اين کتاب از شاهکار خود يعنی تاريخ و آگاهی طبقاتی در مقابل حملاتی دفاع می کند که بعد از انتشارش در سال ۱۹۲۳ به آن شده بود.
جان ريز معتقد است لوکاچ به سبب قدرت گرفتن نيروهای استالينيستی در اواسط دهه ۱۹۲۰ از نظر خود دفاع نکرده است.


عقايد يک دلقک

/ هاينريش بل / ترجمه محمد اسماعيل زاده / نشر چشمه / چاپ چهارم تابستان ۱۳۸۳ / تيراژ ۲۰۰۰ نسخه / ۳۵۳ صفحه / ۲۶۰۰ تومان

نخستين ترجمه اين اثر در اوايل دهه شصت توسط شريف لنکرانی منتشر شد. آثار هاينريش بل در ايران به برکت ترجمه های خوب و توجه مطبوعات به اين آثار با اقبال اهل کتاب روبرو است. انتشار چاپ چهارم عقايد يک دلقک که از تلخ ترين رمان های بل است، نشان دهنده توجه نسل جديد به بل و آثار اوست.


تنها دويدن

/ نادر خليلی / نشر چشمه / چاپ اول تابستان ۸۳ / تيراژ ۲۰۰۰ نسخه / ۳۰۴ صفحه / ۲۵۰۰ تومان

تنها دويدن حاصل پنج سال سفر و پژوهش نادر خليلی در روستاهای ايران است. او نويسنده، مهندس و معمار دلبسته ايران و مبتکر ساخت خانه های ضد زلزله سراميکی ( گلتافتن ) است.
خليلی نمونه هايی از خانه های سراميکی را در بعضی از روستاهای کويری ايران با ياری اهالی بومی ساخته است. به اعتقاد نادر خليلی، با به کارگيری درست عناصر چهارگانه خاک، باد، آب و آتش می توان از پس بسياری از بلايای طبيعی برآمد. پيشنهاد او برای ساخت خانه های ضد زلزله عملی به نظر می رسد، اما در اين شهر که به جنگل سيمان و بتون تبديل شده، آيا ساخت چنين خانه های امکان دارد؟


خاطرات علی امينی

/ به کوشش حبيب لاجوردی / با يادداشتی از مسعود بهنود و علی دهباشی / ناشر صفحه سفيد / طرح روی جلد مهدی سرگردان / تيراژ ۵۰۰۰ نسخه / ۲۳۴ صفحه / ۱۷۰۰ تومان

کتاب خاطرات امينی از مجموعه تاريخ معاصر ايران به روايت تاريخ سازان است. اين مجموعه بر مبنای مصاحبه های بخش مطالعات خاورميانه ای دانشگاه هاروارد فراهم آمده است. ناشر در مقدمه ای اعلام کرده اين کتاب به رغم همه مشکلات بی هيچ سانسور و حذفی برای ثبت در تاريخ و اطلاع محققين داخل کشور منتشر شده است.
کتاب حاضر حاصل سه مصاحبه در آذرماه ۱۳۶۰ با علی امينی است.


عکسی از يازده سپتامبر

/ گزيده اشعار ويسواوا شيمبورسکا / ترجمه ايونا نوويسکا و عليرضا دولتشاهی/ انتشارات بال / چاپ دوم ۸۳ / تيراژ ۱۱۰۰ نسخه / ۱۴۲ صفحه / ۱۲۵۰ تومان

شيمبورسکا برنده نوبل ادبی ۱۹۹۶ از لهستان است. او پس از کسب جايزه نوبل در ايران شناخته شد و نخستين مجموعه شعر او در ايران با نام "آدم ها روی پل" در ۱۳۷۶ منتشر و با استقبال شعردوستان روبرو شد. اتمام نسخ چاپ اول مجموعه شعر عکسی از يازده سپتامبر در مدتی کوتاه هم نشان دهنده اقبال آثار شيمبورسکا در ايران است.

مترجمين عکسی از يازده سپتامبر را به طور مستقيم از زبان لهستانی به فارسی برگردانده اند و به جز اشعار شيمبورسکا، چند گفتگو، خطابه نوبل و نمونه هايی از نخستين دفتر شعری او را که حال و هوای رئاليسم سوسياليستی دارند، برای شناخت بيشتر خوانندگان در اين کتاب آورده اند.