BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 10:02 گرينويچ - يکشنبه 03 ژوئيه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نقاشی با درد: نمايشگاه بزرگ آثار فريدا کا لو در لندن
 

 
 
در لندن نمايشگاه بزرگی از آثار فريدا کا لو (۱۹۰۷-۱۹۵۴) نقاش نامی مکزيکی برپا شده است.

فريدا کا لو تا حدود بيست سال پيش آوازه چندانی نداشت، ولی امروزه نامی ترين زن تاريخ هنر به شمار می رود. اما حتی امروز هم بيشتر منش و زندگی شخصی اوست که ابعادی اسطوره ای يافته و بر هنر او سايه افکنده است.

نقاشی با درد: نمايشگاه فريدا کالو در لندن
پيکری سرشار از رنج و عذاب: ستون شکسته

فريدا کالو در سراسر عمر کوتاه خود با رنج و مصيبت زيست. رشته ای از سوانح غم انگيز و حوادث ناگوار، چنانکه خود در چند تابلو رسم کرده است، زندگی او را به قديسين شهيد شبيه ساخته است.

در کودکی به فلج اطفال دچار گشت، و سپس طی تصادفی با اتوبوس برای هميشه معلول شد. بيش از سی بار زير عمل جراحی قرار گرفت. پيکر آسيب ديده او يک عمر در تخت بيمارستان، صندلی چرخدار و کرست آهنی اسير بود. در يک تابلو ستون فقرات خود را به صورت ستون سنگی درهم شکسته ای نشان داده است.

در همين سالهای دراز رنج و بيماری است که از حدود بيست سالگی به نقاشی روی می آورد، و بيش از هر چيز صورت اندوهگين و اندام دردکشيده خود را می کشد. در جايی گفته است: "چرا هميشه خودم را نقاشی می کنم؟ چون بيشتر وقتها تنها هستم، و خودم را بهتر از هر چيز ديگری می شناسم؟"

اما زندگی خصوصی فريدا کالو نيز عرصه پيشامدهای ناگوار بود. يک بار با طنزی تلخ گفته است: دو حادثه مهيب سرنوشت مرا رقم زده اند: تصادف با اتوبوس و برخورد با ديگو ريورا.

ديگو ريورا يکی از سه استاد بزرگ مکتب نقاشی ديواری مکزيک بود. (دو استاد ديگر اوروسکو و سيکوئيروس بودند).

فريدا با پشتوانه های مردمی مکتب نقاشی ديواری آشنا بود و خود را بخشی از جنبش چپ انقلابی ميهن خود می دانست. اما هنر خود او، از روحيه رزم جويانه، آرمان اجتماعی، ابعاد غول آسای نقاشی ديواری، برکنار بود.

نقاشی با درد: نمايشگاه فريدا کالو در لندن
زن نحيف در کنار هنرمند بزرگ: فريدا و ديه گو

فريدا دختری جوان بود که با ريورا ازدواج کرد و اين آغاز رابطه ای دشوار و پرفراز و نشيب بود. فريدا از رابطه نابرابر رنج می برد، اما نمی توانست خود را از وابستگی شديد به نقاش بزرگ رها کند.

فريدا کالو چونان هنرمندی مدرن

هنر کالو در اساس هنری شخصی است با رگه های تند حس گرايی، که بيان اندوه و مصيبت در مرکز آن قرار گرفته است. در کارهای او اندوه چيزی عينی و ملموس است، که گاه با احساس يا تأثر شديد به بيان می آيد.

مهمترين کارهای کالو پرتره های اوست، که برای برخی هنری بسته و محدود است، که خودشيفتگی در آن به نهايت می رسد. به رغم اين واقعيت، نگرش انسانی و آگاهی اجتماعی حتی در خصوصی ترين کارهای فريدا کالو آشکار است.

خودآگاهی تاريخی به هويت قومی از درونمايه های پايدار آفرينش هنری اوست. او به عنوان هنرمندی مدرن در جامعه ای در حال توسعه، ديد تاريخی عميقی داشت و پيوسته با بنيادهای فرهنگ ملی خود درگير بود.

فريدا کا لو از پدری آلمانی و مادری مکزيکی با ريشه سرخ پوستی به دنيا آمده بود. در حرکت تاريخی جامعه به سوی مناسبات نوين سرمايه داری، نه تنها فروپاشی ساختارهای سنتی، بلکه نابودی فرهنگ بومی را می ديد. می توان گفت که دوگانگی ذاتی و شخصی فريدا کالو تا حدی هويت همستيز و دوگانه جامعه متحول او را بازتابيده است.

کالو بسياری از عناصر دوگانه را از بطن فرهنگ دواليستی ازتک و آئين های کهن شرقی، برگرفته و بار نمادين آنها را شدت بخشيده است: سرما و گرما، نور و ظلملت، روز و شب، ماه و خورشيد، روح و ماده، گوهر زنانه و مردانه...

اين دوگانگی در تابلوی معروف "دو فريدا" که بزرگترين اثر اوست، به روشنی تصوير شده است. زنی می بينيم با وجودی يگانه، که در قالب دو پيکر، هستی او دوپاره شده است: عناصر ناهمساز دو هويت مکزيکی و اروپايی به هر يک از آنها جسم و جان داده است.

نقاشی با درد: نمايشگاه فريدا کالو در لندن
دو فريدا: دو گذشته و دو هويت در دو پيکر

سمت راست فريدای مدرن را می بينيم با تمام ظواهر و علقه های امروزين. سمت چپ فريدای بومی نشسته است، در جامه سنتی، با قلبی دريده که از رگانش خون جاری است.

تکنيک مسلط در کارهای کالو ايجاد تقابل های تند در خطوط و طرح ها و رنگهاست، که ارزش روانی و عاطفی را تا حد ممکن بالا می برند.

کالو در بسياری از آثار خود، با بهره گيری از بنمايه ها و نمادهای اساطيری مانند خاک (زمين مادر)، ريشه، گيسو و خون از ساختارهای سنتی و بومی در برابر تعرض تمدن بورژوايی دفاع کرده است.

وفاداری به زاد و بوم، با رنگمايه های گرم و ترکيب های نرم و هماهنگ، در تضادی شديد با سردی و سختی و زمختی جهان سرمايه قرار می گيرد.

خاستگاه های هنر فريدا کالو

فريدا کالو هنرمندی يگانه و اصيل است که با سنت ها و مکتبهای هنری ميانه ای ندارد. با وجود اين می توان سرچشمه های هنر او را تا حدی بازشناخت.

طراحی تا حدی ابتدايی و غير آکادميک در بسياری از تابلوهای فريدا کالو يادآور بيان مستقيم و بينش رمزآلود در آثار برخی از نقاشان بدوی است، مانند هانری روسو.

هنر بوميان سرخ پوست مکزيک و نگارگری آئينی اقوام ازتک با باسمه ها و شمايل ها و ماسک های نمادين، يک منبع احتمالی ديگر است.

فريدا کالو با نقاشی مدرن غرب آشنايی نزديک داشت، ردپای برخی از نقاشان مدرن به ويژه سوررئاليسم نمادگرای ماکس ارنست در برخی از کارهای او نمايان است.

نمايشگاه بزرگ کالو تا نهم اکتبر امسال در لندن، در موزه تيت گالری (مدرن) ادامه دارد.

 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران