http://www.bbcpersian.com

12:29 گرينويچ - يکشنبه 18 دسامبر 2005

ماجراهای تن تن در يک فيلم سينمايی از اسپيلبرگ

استيون اسپيلبرگ، کارگردان مشهور آمريکايی، بزودی تهيه فيلم سينمايی تن تن، را شروع خواهد کرد.

وی در سال ۱۹۸۲ جواز تهيه فيلمی براساس کتابهای تن تن را بدست آورد.

اولين بخش از رشته ماجراهای تن تن درسال ۱۹۲۹ در روزنامه ای در بروکسل چاپ شد.

نويسنده ماجراهای تن تن، گئورگه رمی، بود که با نام مستعار هرژه کار می کرد.

هرژه که در سال ۱۹۰۷ متولد شده بود آموزش رسمی هنری نديده بود ولی پس از ترک مدرسه، ابتدا بعنوان يک گرافيست شروع به کار کرد و بدنبال آن از سال ۱۹۲۹ تا هنگام مرگش در سال ۱۹۸۳ به خلق ماجراهای تن تن مشغول بود.

اولين کتابهای تن تن بدليل اين که با رگه هايی از نژاد پرستی وبا شکوه نشان دادن استعمار اروپاييان همراه بود مورد انتقاد قرار گرفت.

هرژه اين انتقادات را پذيرفت و از دهه ۱۹۳۰ به بعد کتابهای تن تن لحن متفاوتی پيدا کرد و حامل پيام های بشردوستانه بود.

در سال ۱۹۴۶ هرژه با کمک يکی از دوستانش مجله تن تن را به راه انداخت که بلافاصله با استقبال مردم روبرو شد.

ماجراهای تن تن که درباره اتفاقاتی است که برای يک پسر شيطان خبرنگار و دوستانش می افتد به ۵۸ زبان ترجمه شده است.

آخرين ماجرای تن تن در سال ۱۹۷۶ چاپ شد.