BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:13 گرينويچ - يکشنبه 06 اوت 2006 - 15 مرداد 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پرندگان مهاجر، گزيده ای از شعرهای ژاله اصفهانی
 

 
 
روی جلد کتاب
روی جلد کتاب
گزيده ای از شعرهای ژاله اصفهانی با عنوان « پرندگان مهاجر» ، به صورت دوزبانه، در لندن منتشر شده است.

مترجم ، خانم روحی شفيعی، نويسندۀ کتابهای «عطر زعفران» ( Scent of Saffron) و « قلبهای انار» ( Pomegranate Hearts) ، از مجموعه های اشعار ژاله اصفهانی شعرهايی را برای ترجمه گزيده است که بتواند در مضمون نشان دهندۀ افقهای گوناگون انديشه و احساس اين شاعر باشد.

ژالۀ اصفهانی را بسياری از صاحبنظران با عنوان « شاعر اميد» معرفی کرده اند، و اين در ميان عنوانهای ديگری که می تواند مبين جنبه های مختلف شعر او باشد، عنوان بسيار مناسبی است، زيرا که او حتی در شعرهايی که از دردمنديهای انسان روزگار خود سخن می گويد، همدردی می کند، اما از درد نمی نالد، و می کوشد که برای گلهای به ستم پژمردۀ باغ بشريت، آفتاب و باران باشد، و رنگ و بوی اميد را در آنها زنده کند. ژاله معتقد است که :

شاد بودن هنر است

شاد کردن هنری والاتر.

ليک هرگز نپسنديم به خويش،

که چو يک شکلک بی جان، شب و روز ،

بی خبر از همه ، خندان باشيم.

بی غمی عيب بزرگی ست،
که دور از ما باد !

ژاله شعر خود را می گويد، و سبک و شيوۀ کلام او در هر شعر درخور مضمون اوست. با اينکه در حدود شش دهه، همواره سرودن شعر را دنبال کرده است، هنوز هم وقتی که شعر تازه ای از او می خوانيم، در آن رنگی و آهنگی از خستگی انديشه ای و احساسی نمی بينيم. انگار که روح ژاله همچنان در شعرش جوان و بيدار و تازه نفس مانده است.

شعر او را، بدون اينکه بخواهيم برای شاعر تعهد خاصی قائل باشيم، به راستی می توانيم « شعر متعهد » بخوانيم. در اين تعهد، ژاله زندگی را صحنۀ هنرمندی خود می داند، و با آگاهی از اينکه هرکسی نغمۀ خود را می خواند و از اين صحنه خارج می شود، نغمه هايی را می پسندد که مردم به ياد می سپارند، و بديهی است که مردم برای زندگی روحی و معنوی خود چيزی می خواهند که طبيعی باشد، انسانی باشد، زيبا باشد، گيرا باشد، و دريافتنی باشد، و بيشتر شاعران امروز، مخصوصاٌ آنها که جوان ترند، از آنجا که فريب اداهايی با عنوانهای پسامدرنيسم و ساختارشکنی و آشنايی زدايی و معنی زدايی را خورده اند، نه تنها زبان فارسی و فرهنگ انسانی را به مسخرگی گرفته اند، بلکه چيزی برای گفتن ندارند و آنچه می گويند، ارزش يک بار شنيدن هم ندارد. شايد ژاله با نظر به همين واقعيت باشد که در بند پايانی شعر « شاد بودن هنر است» ، می گويد:

شاد بودن هنر است،

گر به شادی تو ، دلهای دگر باشد شاد.

زندگی صحنۀ يکتای هنرمندی ماست.

هر کسی نغمۀ خود خواند و از صحنه رود.

صحنه پيوسته به جاست.

خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد.

روحی شفيعی شعرها را به زبانی ساده و ، تا آنجا که می شده است، نزديک به ترکيب کلامی متن ترجمه کرده است، و اين اگر چه در مواردی نتواند روح شعر را به جسمی منتقل کند که برای انگليسی زبانان شاعرانه باشد، اين امتياز را دارد که برای نسل دوم و سوم ايرانيان مهاجر سودمند می افتد، زيرا که آنها زبان فکر و فرهنگشان بيشتر انگليسی شده است تا فارسی، و حالا با اين ترجمه، به شرط آنکه فارسی خواندن بدانند، خواندن فارسی شعرها و فهميدن آنها برايشان آسان تر خواهد شد.


شناسنامه کتاب:
Migrating Birds
پرندگان مهاجر
ژاله اصفهانی
ناشر : Shiraz Pres, London

 
 
بدر شاکر السيابهشتادمين زادروز
بدر شاکر السياب، گام بلند نوگرایی در شعر معاصر عرب
 
 
از نفايس دستنويس های ايرانیبازخوانی يک بيت کهن
خوانش تازه ای از سرود اهل بخارا بر اساس زبان سغدی
 
 
محمد حقوقیشعر
پنجاه متر خاک، شعری از محمد حقوقی
 
 
غزلی در بادغزلی در باد
شعری از سيد ضياء الحق سخا
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران