این برنامه هم اکنون برای پخش آماده نیست.

مجله شامگاهی

12/01/2017

تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همراه با گزارش ها ونگاه موشکافانه به مهم ترین اتفاقات روز.