پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجله شامگاهی

12/09/2018

تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همراه با گزارش ها ونگاه موشکافانه به مهم ترین اتفاقات روز.