این برنامه هم اکنون برای پخش آماده نیست.

جام جهان نما - به عبارت ديگر

18/01/2019

پخش برنامه به عبارت ديگرتلويزيون فارسى بى بى سى هر پنج شنبه از برنامه جام جهان نماى راديو