این برنامه هم اکنون برای پخش آماده نیست.

جام جهان نما - صفحه دو

21/03/2019

پخش برنامه صفحه دو تلويزيون فارسى بى بى سى هر پنج شنبه از برنامه جام جهان نماى راديو