این برنامه هم اکنون برای پخش آماده نیست.

پرگار: پرسش‌هایی برای تمام فصل‌ها

بحث عمقی درباره موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره.