اظهارنظر: افغان‌هایی از شرق تا غرب جهان برای کودکان افغانستان کتاب ترجمه می‌کنند