حمله سایبری به بانک مرکزی عربستان؛ آیا ممکن است کار ایران بوده باشد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله سایبری به بانک مرکزی عربستان؛ آیا ممکن است کار ایران بوده باشد؟

بلومبرگ به نقل از دو منبع که نامی از آن ها نبرده، گفته بانک مرکزی عربستان سعودی مورد حمله بدافزاری قرار گرفته که گمان میرود ساخت ایران باشد. بدافزار معروف به شمعون قبلا هم به نهادهایی در عربستان سعودی حمله کرده بود. وزارت دفاع آمریکا هم نسبت به خطرات این بد افزار هشدار داده است.

از کالین اندرسون، پژوهشگر امنیت اینترنت که درباره سیاست اینترنت در ایران تحقیق می کند، پرسیدم چه اطلاعاتی در مورد این بدافزار وجود دارد.