مزایا و موانع رابطه اقتصادی بین تهران و مسکو چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مزایا و موانع رابطه اقتصادی بین تهران و مسکو چیست؟

یکی از محورهای اصلی سفر رئیس جمهوری ایران به روسیه توسعه روابط تجاری بویژه در زمینه انرژی بین دو کشور عنوان شده. درحالی که مقامهای دو طرف از رشد تجارت بین دو کشور می گویند آمارها نشان می دهد این رابطه همچنان محدود است. همکاریهای نفتی و بانکی هم بین ایران و روسیه هنوز نهایی نشده. امیر پایور گزارش می دهد