مزایا و موانع رابطه اقتصادی بین تهران و مسکو چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مزایا و موانع رابطه اقتصادی بین تهران و مسکو چیست؟

  • 28 مارس 2017 - 08 فروردین 1396

یکی از محورهای اصلی سفر رئیس جمهوری ایران به روسیه توسعه روابط تجاری بویژه در زمینه انرژی بین دو کشور عنوان شده. درحالی که مقامهای دو طرف از رشد تجارت بین دو کشور می گویند آمارها نشان می دهد این رابطه همچنان محدود است. همکاریهای نفتی و بانکی هم بین ایران و روسیه هنوز نهایی نشده. امیر پایور گزارش می دهد