تجمع سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی کاسپین و آرمان، جلوی بانک مرکزی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی کاسپین و آرمان، جلوی بانک مرکزی ایران

ده‌ها نفر از سپرده‌گذاران یک موسسه مالی و اعتباری امروز در مقابل ساختمان اصلی بانک مرکزی تظاهرات کردند. سپرده‌گذاران موسسه کاسپین خواستار دریافت اصل و سود سپرده خود هستند ولی این موسسه از پرداخت همه این ارقام عاجز است. بعضی از این معترضان بانک مرکزی را به عنوان نهاد ناظر مسئول می‌دانند. اما کاسپین نه اولین موسسه مالی است که سپرده گذارانش را نا امید می‌کند و نه احتمالا آخرین آنها خواهد بود. امیر پایور گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط