نتیجه انتخابات بریتانیا بر بازار و برگزیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتیجه انتخابات بریتانیا بر بازار و برگزیت

بازارها هم در بریتانیا از نتیجه انتخابات پارلمانی غافلگیر شدند. ارزش پوند در برابر دلار پایین آمده و سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک بار دیگر مبهم شده. اما بعضی این نتیجه را نه به خروج کامل از اتحادیه اروپا تعبیر کرده اند. حالا احتمال باقی ماندن بریتانیا در بازار مشترک اروپا کمی قوی تر شده. تحولی که بازارهای اروپا هم با دقت آن را دنبال می کنند. امیر پایور نگاهی دارد به پیامدهای اقتصادی این نتیجه.