نتیجه تحقیقات در آمریکا؛ بدبینی وام دهندگان به زنان کارآفرین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتیجه تحقیقات در آمریکا؛ بدبینی وام دهندگان به زنان کارآفرین

در آمریکا، تحقیقی تازه نشان داده سرمایه گذارانی که به کسب وکارهای تازه وام می دهند، به کارآفرینان زن بدبین ترند و این ذهینت را دارند که زنان ممکن است به اندازه مردان موفق نباشند. تحقیق نشان می دهد خود زنان هم کمتر از مردان علاقه به راه اندازی تجارت یا کسب وکار جدید دارند.اما سمیرا حسین، خبرنگار بی بی سی، سراغ شرکتی رفته که با این پیش داوری ها نمی خواند.

موضوعات مرتبط