کالا کارت؛ بازگشت الکترونیکی کوپن‌ها؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کالا کارت؛ بازگشت الکترونیکی کوپن‌ها؟

وزارت تعاون ایران خبر داده که به ده میلیون نفر سهمیه ای از کالا داده می شود که با کوپن قابل دریافت است. کوپنی الکترونیک که نام کالاکارت برای آن پیشنهاد شده است. فعلا قرار شده هر نفر معادل یکصد هزار تومان کالا دریافت کند؛ مبلغی علی الحساب برای یک ماه و فقط مربوط به کالاهای اساسی. صد هزار تومان یعنی به طور متوسط کمی بیشتر از قیمت دو کیلوگرم گوشت قرمز در شرایط فعلی ایران. گفته شده در صورت نیاز، این کارتها، سالی چند بار، شارژ خواهند شد. دولت می گوید درگیر یک جنگ اقتصادی است و در این شرایط باید فضا را کنترل کرد. سهمیه بندی کالاهای اساسی چه گرهی از مشکلات اقتصادی ایران باز می کند؟

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.