آینده مبهم میدان نفت و گاز پارس جنوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده مبهم میدان نفت و گاز پارس جنوبی

شرکت ملی نفت چین، فعالیت خود را در میدان نفت و گاز پارس جنوبی متوقف می کند. این شرکت بعد از تحریم‌های آمریکا و به منظور کاهش تنش بین چین و این کشور تصمیم گرفته از پارس جنوبی خارج شود. بعد از شروع دوره دوم تحریم ها، شرکت فرانسوی توتال قراردادش برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را لغو کرد و شرکت ملی نفت چین جایگزین آن شد.

شهریار صیامی گزارش می دهد.