هشدار آفکام در مورد شکاف طبقاتی در جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار آفکام در مورد شکاف طبقاتی در جهان

گزارش سالانه موسسه خیریه و تحقیقاتی آکسفم مثل هر سال آمارهای تکان دهنده خود از نابرابری در توزیع ثروت را منتشر کرد. در این گزارش گفته شده که ثروت ۲۶ نفر در دنیا معادل ثروت نصف کل جمعیت دنیاست. در این گزارش راجع به فرارهای مالیاتی هم بحث شده و اینکه این مبالغ چه تاثیری میتواند در بهتر کردن شرایط زندگی برای صدها میلیون نفر از جمیعت محروم دنیا داشته باشد. سیاوش اردلان نگاهی کرده به آمار و ارقام این گزارش و دیگر گزارش های مشابه برای سال ۲۰۱۸