سقوط شاخص شفافیت و فساد مالی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سقوط شاخص شفافیت و فساد مالی در ایران

گزارش جدید شفافیت مالی می گوید ایران در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۸ را در فساد مالی دارد. بر اساس این گزارش شاخص ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است. هر چند رتبه فساد مالی در افغانستان ۱۷۲ است ولی شاخص شفافیت مالی این کشور نشان می دهد که نسبت به سال گذشته کمی بهتر شده است.

مریم افشنگ گزارش می دهد.