در دوران تحریم، چطور می‌شود با بانک‌های اروپا کار کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در دوران تحریم، چطور می‌شود با بانک‌های اروپا کار کرد؟

در یک هفته اخیر دو بانک بزرگ اروپایی هر کدام بیشتر از یک میلیارد دلار جریمه داده‌اند، به دلیل اینکه در گذشته قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند. تنبیه بانک ایتالیایی "یونی کردیت" و بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" ادامه سلسله‌ای از سخت گیریها علیه موسسات مالی بزرگ تلقی می شود که معامله ای با ایران داشته اند. نشانه ای دیگر از جدیت نهادهای نظارتی و اطلاعاتی آمریکا برای زیر نظر گرفتن هر نوع دادوستد با ایران.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.