حذف چهار صفر از پول ملی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران

کمیسیون اقتصادی دولت ایران، بررسی طرح حذف چهار صفر از پول ملی را آغاز کرده است. طرحی که بانک مرکزی تهیه کرده و طبق آن قرار است واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر پیدا کند و هر تومان جدید، معادل ده هزار ریال یا هزار تومان فعلی باشد.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.