توافق جدید بانکی برای تقویت قدرت های نظارتی

روسای بانک های مرکزی چند کشور قدرتمند جهان از اقدامات جدیدی حمایت کرده اند که می تواند قدرت های نظارتی بر صنعت بانکداری جهان را تقویت کند.

این اقدام یک سال پس از آغاز بحران مالی غرب و ورشکستگی و ملی شدن چندین بانک بزرگ در آمریکا و اروپا صورت گرفت.

بانک تصفیه حساب بین المللی که از بانک های مرکزی دولت های جهان تشکیل شده است، در جلسه اخیر خود متعهد شده است که حد نصاب سرمایه بانک ها را افزایش دهد.

بانک تصفیه حساب بین المللی گفته است که برنامه های جدید احتمال بروز مشکلات اقتصادی و مالی را در آینده کاهش خواهد داد و از شدت آنها نیز خواهد کاست.

این بانک گفته برنامه های جدید تا پایان سال جاری اعمال خواهند شد ولی توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نداده است.

بانک تصفیه حساب بین المللی پس از رکود بزرگ اقتصادی دهه 1920 در امریکا، در سال 1930 در سوئیس تاسیس شد و اعضای آن بانکهای مرکزی 55 کشور مختلف جهان هستند.

جلسه اخیر این بانک به ریاست ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپایی تشکیل شد. در این جاسه تصمیم گرفته شد که علاوه بر افزایش سرمایه، میزان پاداش هایی که به کارگزاران بانک های سرمایه گذاری پرداخت می شود از این پس با عملکرد دراز مدت بانک ها هماهنگی داشته باشد.

مطالب مرتبط