كسرى بودجه آمريكا ۱۴۰۰ ميليارد دلار برآورد شد

Image caption کسر بودجه دولت آمریکا در سال 2008 459 میلیارد دلار بود

بر اساس برآورد كنگره آمريكا تراز بودجه اين كشور در سال منتهى به ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹، به رقم بى سابقه ۱۴۰۰ ميليارد دلار رسيد.

تحليلگران كنگره آمريكا پيشتر اين رقم را تقريبا ۱۶۰۰ ميليارد دلار پيش بينى كرده بودند اما پس از مرور مجدد داده هاى موجود اين رقم كاهش يافت.

دليل ايجاد اين كسرى تراز عظيم افزايش هزينه هاى دولت در برابر كاهش ماليات ها و درآمد ناشى از آن اعلام شده است.

در سال مالى ۲۰۰۹، دولت آمريكا ۲۱۰۰ ميليارد دلار درآمد داشت كه به دليل افت شديد ماليات شخصى و شركتى به نسبت سال قبل ۱۶.۶ درصد كاهش داشت.

از سوى ديگر هزينه هاى دولت هم با ۱۷.۸ درصد افزايش به ۳۵۰۰ ميليارد دلار رسيد.

يكى از مهمترين بخش هاى افزايش هزينه به پرداخت مزاياى بيكارى مربوط مى شود كه بيش از دو برابر شد و به ۱۲۰ ميليارد دلار رسيد.

به نظر مى رسد تنها مسئله اى كه تا اندازه اى به دولت آمريكا كمك كرد، كاهش نرخ بهره بود كه باعث شد پرداخت بهره قرض هاى دولت ۲۳ درصد كاهش پيدا كند و به ۱۹۹ ميليارد دلار برسد.

وزارت دارايى آمريكا رقم واقعى كسرى تراز بودجه را در اواخر ماه اكتبر اعلام مى كند.

نهاد فراجناحى دفتر بودجه كنگره (CBO) كه برآورد تازه از كسر بودجه را اعلام كرده، رقم كسر بودجه را ۹.۹ درصد توليد ناخالص ملى آمريكا دانست.

رقم كسر بودجه دولت آمريكا در سال گذشته ۴۵۹ ميليارد دلار بود.

دفتر بودجه كنگره يادآورى كرد قسمتى از دليل افزايش هزينه هاى دولت آمريكا، اجراى برنامه "كمك به دارايى هاى نامطلوب" (Troubled Asset Relief) بوده است؛ اين برنامه كه از جمله براى جلوگيرى از ورشكستگى دو شركت عمده وام مسكن آمريكا به نام هاى فردى مك و فنى مى انجام شد، هزينه اى بالغ بر ۷۸۷ ميليارد دلار در بر داشت.

مطالب مرتبط