پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارگران ایرانی در وضعیتی دشوار

اسدالله صادقی، از فعلا کارگری ایران، می گوید حمایت از حقوق کاگران به هر دلیلی که صورت پذیرد اقدامی مثبت و به نفع کارگران است.