پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه سقوط شدید بازارهای مالی جهان

امروز بازار های مالی سراسر جهان شاهد سقوطی بی سابقه از زمان بحران اقتصادی دو سال پیش بودند. این تنش ها که از صبح به بازار های آسیا سرایت کرده بود در بازار های اروپا و آمریکا ادامه یافت.

علی قدیمی گزارش می‌دهد