پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحریم اتحادیه اروپا علیه سوریه

اتحادیه اروپا خرید نفت را از سوریه تحریم کرد. این تحریم ها در واکنش به سرکوب مخالفان دولت سوریه وضع شده است. به این ترتیب، خرید، واردات، و انتقال نفت و فراورده های آن از سوریه ممنوع می شود. با وضع تحریم های جدید، این بحث مطرح است که فشار تحریم ها، بیشتر بر دولت سوریه است، یا بر مردم.

برمک بهره مند، بی بی سی، گزارش می دهد.