پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست وزرای اقتصاد اروپا در لهستان

عمیق تر شدن بحران اقتصادی در منطقه یورو، کشورهای عضو را به تکاپو انداخته است. امروز وزاری اقتصاد اتحادیه اروپا در لهستان جمع شده اند. اما امضای نهایی برای دومین دور کمک های مالی به یونان را به ماه آینده موکول کردند. آمریکا هم نگران از گسترش بحران اقتصادی، برای اولین بار وزیر دارایی اش را به چنین نشستی فرستاده است.

نازنین معتمدی، بی بی سی، گزارش می دهد.