پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده مبهم یورو

با آنکه فقط یک دهه از ظهور یورو، واحد پولی ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گذشته، این ارز بعد از دلار تبدیل به مهم ترین پول در بازار های جهانی شده. اما فکر ایجاد پول مشترک از کجا آمد، چطور و برای چه شکل گرفت و با بروز بحران های اقتصادی در اتحادیه اروپا چه آینده ای پیش رو دارد؟

علی قدیمی، بی بی سی، گزارش می دهد.