پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بحران اقتصادی اروپا بر کشورهای تولیدکننده نفت

در چهار سال اخیر، آثار بحران اقتصاد جهانی با سرعت و وسعتی بی سابقه در جهان گسترش یافت و همه کشورهای جهان هریک به نوعی گریبان گیر عواقب این بحران شدند. حتی کشورهایی نفت خیز خاورمیانه که درآمد مشخصی از منابع نفت و گاز خود دارند هم در اثر عواقب این بحران زیان دیدند. با آغاز تنش در اقتصاد اروپا نگرانی ها از گسترش عواقب این بحران بار دیگر شدت گرفته است، اما بروز بحران اقتصادی احتمالی در اروپا، هزاران کیلومتر دور تر، چه اثری بر کشورهای تولید کننده نفت در خاور میانه خواهد داشت؟

علی قدیمی گزارش می دهد