پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار سران آلمان و فرانسه برای حل بحران مالی اروپا

سران آلمان و فرانسه امروز در پاریس باهم دیدار کردند تا درباره پیشنهادهای شان برای حل بحران مالی اروپا گفتگو کنند. آلمان خواستار هماهنگی بیشتر سیاستهای مالی کشورهای منطقه پولی یوروست درحالی که فرانسه می خواهد اعضا، حق حاکمیت ملی خود را حفظ کنند. دیدار امروز، شروع مجموعه ای از مذاکرات مهم برای اروپاست است که جمعه با اجلاس سران اتحادیه به پایان خواهد رسید.

امیر پایور گزارش می دهد.