پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چگونه اقتصادهای نوظهور غولها را کنار می زنند

در حالی که قدرتهای اقتصادی قدیمی در اروپا مدتی است با افول اقتصادی و مالی دسته و پنجه نرم می کنند، رقیبان نوظهورشان در شرق و غرب دنیا از آنها سبقت گرفته اند. یک مؤسسۀ پژوهشی معتبر گفته که اقتصاد برزیل از بریتانیا بزرگتر شده. رئیس این مؤسسۀ پژوهشی گفته که پیش افتادن برزیل از بریتانیا بخشی از یک روند رو به رشد بین المللی است.

مجید خیام دار، بی بی سی، گزارش می دهد.