پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پولدارترین اشخاص جهان چه کسانی هستند؟

میلیاردهای دنیا چه کسانی هستند؟ پول خود را از کجا به دست آورنده اند؟ آیا این ثروتمندان به نسبت دارایی هایشان مالیات می دهند؟