اظهارنظر: رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۱.۹ درصد منفی بود