Media Player
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
15.10.2014

افزایش فاصله طبقاتی ممکن است باعث رکود شود

یک درصد جمعیت جهان، نصف ثروت دنیا را در دست دارند. بانک کردیت سوئیس هشدار داده افزایش نابرابری ثروت و فاصله طبقاتی ممکن است دور تازه‌ای از رکود را در جهان آغاز کند. طبق این گزارش، ثروت جهانی در ۱۵ سال اخیر، دو برابر شده ولی توزیع آن نامتناسب است.