اظهارنظر: رئیس جمهور ایران دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را صادر کرد