پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین بانک بریتانیا متهم به مشارکت در فرار مالیاتی مشتریانش

بزرگترین بانک بریتانیا متهم است در فرار مالیاتی مشتریان پولدارش مشارکت داشته است. شعبه بانک اچ اس بی سی در سوئیس، به مشتریانش کمک می کرده پولشان را از چشم اداره های مالیاتی ۲۰۰ کشور مخفی کنند. بانک اچ اس بی سی این اتهامها را قبول دارد و می گوید در برابرشان پاسخگوست. اسناد فرار مالیاتی این مشتریان را یک کارمند سابق بانک در اختیار رسانه ها قرار داده. امیر پایور در گزارشش از ابعاد این فرار بزرگ مالیاتی می گوید