پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گریزگاه یا بهشت مالیاتی چیست؟

افشای اسناد پاناما، بار دیگر توجه جهانی را متوجه گریزگاه‌ها یا بهشت‌های مالیاتی کرده است. کشورهایی که نرخ مالیات پایین و قوانینی دارند که اجازه مخفی کردن هویت صاحبان شرکت‌ها را می‌دهد. این قوانین زمینه ای برای ثروتمندان و شرکت‌های چندملیتی فراهم می‌کند که دارایی‌هایشان را پنهان کنند، مالیات کمتری بپردازند و قوانین را دور بزنند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می دهد.