پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی با هدف مبارزه با پولشویی و توسط کشورهای عضو آن که هفت کشور بودند تشکیل شد. در چندین سال گذشته نقش این سازمان تا حدودی تغییر کرده و اهمین آن هم در جامعه جهانی بیشتر شده. در حال حاضر این گروه ویژه بیش از ۳۰ عضو دارد و ایران هم یکی از اعضای آنست.

فرانک عمیدی گزارش می دهد.