BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
واکنش نشريات غرب به مواضع رييس جمهور منتخب ايران
 
محمود احمدی نژاد
پاسخهای رئيس جمهورمنتخب ايران به پرسشهای خبرنگاران به اعتقاد بسياری از جرايد خارجی از لحنی دو پهلو برخوردار بوده است
پيامد های انتخاب آقای محمود احمدی نژاد به سمت رياست جمهوری ايران و سخنان او در اولين کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی مورد تحليل بسياری از جرايد مهم جهان قرار گرفته است.

موضوع اصلی اين تفاسير و تحليل ها را اعلام اتخاذ سياست معتدل ازجانب رئيس جمهور منتخب، مذاکرات هسته ای و رابطه ايران با آمريکا تشکيل می دهد.

همچنين پاسخهای رئيس جمهورمنتخب ايران به پرسشهای خبرنگاران به اعتقاد بسياری از جرايد خارجی از لحنی دو پهلو برخوردار بوده است که لوموند آن را " گرم وسرد" و نيويورک تايمز "تغيير از تند به ملايم " توصيف می کند.

روزنامه فرانسوی زبان لوموند در شماره ۲۷ ژوئن خود با اشاره به سخنان رئيس جمهور منتخب ايران مبنی بر اين که اعتدال مشی دولت ايران خواهد بود، می نويسد که رئيس جمهور منتخب ايران سعی داشت جهان غرب را مطمئن سازد که سياستی معتدل درپيش خواهد گرفت.

لوموند می افزايد که آقای احمدی نژاد درمورد رابطه ايران و آمريکا از بی نيازی کشورش به ايالات متحده سخن راند، اما افزود که ايران با هر کشوری که به دنبال خصومت ورزی نباشد، آماده برقراری رابطه و همکاری است.

نيورک تايمز درشماره امروز خود ۲۷ ژوئن درتحليلی تحت عنوان "رهبر تازه ايران نخست ازموضع سخت و سپس ملايم استفاده می کرد" می نويسد که تغيير لحن محمود احمدی نژاد از تند به ملايم دراکثر پاسخ هايش به سوالات خبرنگاران وجود داشت و برای مثال به سخنان او پيرامون فناوری هسته ای اشاره می کند که درعين تاکيد بر حق فناوری هسته ای کشورش با ادامه مذاکرات هسته ای موافق بود.

فقر در ایران
 آقای احمدی نژاد آخرين کسی است که می تواند اقتصاد تحت کنترل دولت را تغيير دهد
 
اکونومیست

تحليلگر نيويورک تايمز در ادامه می نويسد که رئيس جمهورمنتخب ايران به بعضی از سوالات پاسخ مبهم می داد و بلافاصله موضوع اعتدال، پيشرفت و توسعه را دوباره پيش می کشيد.

آخرين فرد

هفته نامه اکونوميست نيز پيامدهای انتخاب احمدی نژاد را در تفسيری تحت عنوان " پيروزی يک تندرو مذهبی در ايران" می نويسد که صرفنظر از برگزاری انتخاباتی عادلانه يا مخدوش، با انتخاب يک تندرو مذهبی برای احرازسمت رياست جمهوری به نظر می رسد که ايران به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و شايد هم به جهان خارج پشت کرده است.

اکونوميست پس از بررسی علل انتخاب محمود احمدی نژاد ، شکست اکبر هاشمی رفسنجانی و روند اصلاحات محمد خاتمی می نويسد که اکنون آينده حصول نتيجه از مذاکرات هسته ای با ايران که بيش از هرچيز ديگری توجه جهان خارج به آن معطوف است، تيره و تاربه نظر می رسد و با بروی کار آمدن محمد احمدی نژاد سيطره قدرت محافظه کاران آن چنان درتمام سطوح گسترش می يابد که مقابله با آن آسان نخواهد بود.

اين نشريه اقتصادی سپس با اشاره به اين که احتمالا قشر فقير و بيکار جامعه ايران با اميد به بهبود وضع زندگی خود به محمود احمدی نژاد روی آورده اند، می نويسد که او آخرين کسی است که می تواند در اقتصاد تحت کنترل دولت تغيير دهد.

نويسنده اکونوميست با ذکر آمار رسمی دولت ايران در مورد ميزان ۱۱ درصدی بيکاری که به نوشته اين نشريه ممکن است در واقع دوبرابر اين رقم باشد و هم چنين تورم ۱۴ درصدی می نويسد که برای پی بردن به اشتباهات ايران در زمينه اقتصادی کافيست به سياست افتصادی مبتنی بر بازار آزاد ترکيه نظر افکند که موجب افزايش چشمگير درآمد ملی سرانه اين کشور و پيشی گرفتن آن بر ايران شده است.

اکونوميست سپس چنين نتيجه گيری می کند که ايران با آسان تر ساختن سرمايه گذاری شرکتهای خارجی درمنابع سرشارنفتی ايران از اين طريق بهتر می تواند وضع اقتصادی مردم کشورش را بهبود بخشد تا با فناوری هسته ای.

عکس هاشمی
 مسئله اين نيست که آقای رفسنجانی بخاطر وجهه اصلاح طلبانه توخالی اش شکست خورده، بلکه مسئله اين که برای تندروهای ایران رقابت آقای رفسنجانی با رهبر ايران قابل تصور نيست
 
گاردین

اين نشريه بريتانيايی در ادامه مقاله خود می نويسد که بد بينانه ترين پيش بينی ايرانيان درمورد کشورشان اين است که ممکن است ايران به صورت کره شمالی تازه ای در آيد که سلاحهای هسته ای خود را به رخ جهان می کشد، ولی مردم کشورش را هر روز بيشتر در ورطه فقر فرومی برد.

بهار و زمستان

فايننشال تايمز در سرمقاله ای با عنوان چرخش ايران به سمت راست، می نويسد وعده يک بهار اصلاح طلبی اکنون محو می شود، اما هيچ کس انتظار نداشت که اين کشور توسط محمود احمدی نژاد به سمت يک زمستان اسلامگرایی رانده شود.

اين روزنامه بريتانيايی می پرسد ۶۲ درصد رای احمدی نژاد در برابر ۳۶ درصد رای هاشمی رفسنجانی چه چيزی در مورد آينده اصلاحات به ما می گويد؟

پاسخ اين روزنامه سه بخش دارد: اول اين که هيچ چيزی باندازه قول دادن و عمل نکردن به ذات اصلاحات ضربه نزد که فايننشال تايمز معتقد است اين همان کاری است که محمد خاتمی کرد.

بخش دوم جواب اين روزنامه اقتصادی اين است که در چنين شرايطی سلاح طبقاتی بسيار موثر است و اين که آقای احمدی نژاد بعنوان فردی معمولی عليه فساد و بی کاری تبليغ کرد، تاثير بسزايی داشت.

و در نهايت فايننشال تايمز به آينده آقای احمدی نژاد می پردازد و می نويسد او هم در ميان اقتدارگرايان و روحانيون طرفدار داشت و هم کسانی که در اطراف حکومت هستند و از منافع اقتصادی حکومت بهره مند می شوند که اين روزنامه اين وضعيت را تناقض برانگيز می داند و در نتيجه وضعيت آقای احمدی نژاد را به تضاد موجود در فرهنگ شکار در بريتانيا تشبيه می کند و می نويسد او در اينجا هم شکار است و هم شکارچی.

 در وجود صاحبان قدرت ایران نگرانی و ترس وجود دارد. آنها از آمريکا می ترسند، به رفتار اروپا بدگمانند، به همسايگانشان در خاورميانه اعتماد ندارند
 
گاردین

از اين رو، فايننشال تايمز معتقد است رئيس جمهور جديد هم نمی تواند بيشتر از آقای خاتمی جلوی سودجويی و نفع بردن اقتصادی از قبل حکومت را بگيرد.

درباره مسئله هسته ای هم اين روزنامه معتقد است در دست گرفتن کليه اجراء حکومت و دولت توسط روحانيون و محافظه کاران برای تندروها در آمريکا بسيار خوشايند است چرا که آنها از اين به بعد لزومی در ايجاد هماهنگی و همسويی با اروپا احساس نخواهند کرد که مذاکراتش با ايران تقريبا موفقيت آميز بوده است.

ريسمان باريک

روزنامه اينديپندنت هم می نويسد گرچه افراد خوش بين می توانستند از اظهارات رئيس جمهور جديد ايران در اولين کنفرانس مطبوعاتی وی نکات مثبت و اميدوار کننده ای را استخراج کنند، اما اين نکات مثبت نگرانی ها را از بين نمی برد.

اينديپندنت در نهايت ياد آوری می کند که خارجی ها بعدا متوجه شدند که اميدشان به ايجاد شدن اصلاحاتی گسترده در دستگاه حکومتی ايران در زمان انتخاب محمد خاتمی بی مورد بوده و در پيش بينی ها اشتباه کرده اند.

اين روزنامه بريتانيايی می نويسد شايد اين بار هم خارجی ها در مورد نيات آقای احمدی نژاد اشتباه کرده باشند و سرمقاله را اينطور به پايان می برد که گرچه اين ريسمان باريکی است که به آن اميد ببنديم، اما اين ريسمان باريک يکی از معدود ريسمانهای باقيمانده در مورد ايران است.

گاردين نيز از آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نقل می کند که محافظه کاران و ميانه روها دو بال يک پرنده اند که بدون هريک، اين پرنده پرواز نمی کند.

آقای احمدی نژاد و هاشمی شاهرودی
 آقای احمدی نژاد هم شکار است و هم شکارچی
 
فايننشال تايمز

اين نشريه می نويسد: "اما الان با پيروزی محمود احمدی نژاد شرايط ديگر اينگونه نيست. مسئله اين نيست که آقای رفسنجانی بخاطر وجهه اصلاح طلبانه توخالی اش شکست خورده و نه اين که ديگر تمام حکومت و دولت در دست محافظه کاران خواهد بود، بلکه مسئله اينجاست که تندروها نمی توانند بر سر همراهی و همکاری با چنين سياستمداری با هم توافق کنند و برايشان رقابت آقای رفسنجانی با رهبر ايران هم قابل تصور نيست."

وضعيت ترسناک

گاردين ادامه می دهد که گرچه همه مناصب در اختيار محافظه کاران است، اما اين به اين معنی نيست که برخی اصلاح طلبان در حکومت باقی نخواهند ماند و از آنجا که به نوشته اين روزنامه، ايرانی ها ايرانی هستند در ميان صاحبان قدرت بالاخره اختلاف ايجاد خواهد شد چرا که حتی اگر جاه طلبی های شخصی را نديده بگيريم، معمای موجود آنچنان پيچيده است که بروز اختلاف اجتناب ناپذير می نمايد و اين اختلافات به اعتقاد گاردين، اکنون ميان تندروها و تندروترها ايجاد می شود تا محافظه کاران و اصلاح طلبان.

اين روزنامه در اظهار نظری قابل توجه وضعيت ايران را ترسناک توصيف می کند و می نويسد: "دليل اين است که در وجود صاحبان قدرت نگرانی و ترس وجود دارد. آنها از آمريکا می ترسند، به رفتار اروپا بدگمانند، به همسايگانشان در خاورميانه اعتماد ندارند و حتی در داخل هم آماده نيستند که فضايی نسبتا باز را فراهم کنند و به دموکراسی فضای نصفه و نيمه ای برای فعاليت بدهند."

گاردين معتقد است احتمالا رئيس جمهور جديد نمی تواند آنطور که قول داده با فساد و شکاف طبقاتی مبارزه کند و اگر نتواند اين کار را بکند، "رابطه سياسی ضعيف بين دولت و ملت ايران" ممکن است به کل قطع شود و در این حالت است که به اعتقاد این روزنامه حکومتی بر اساس نهادهای امنیتی مختلف از جمله سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، سرویس های امنیتی و نیروهای مسلح دیگر به اجزاء حکومت وفادار خواهد ماند و ابزار سرکوب کردن مخالفان را نیز خواهند داشت.

گرچه به اعتقاد گاردین در این حالت حکومت نمی تواند رضایت مردم و بخصوص افراد متخصص و تحصیلکرده را جلب کند و در حال حاضر هم مشخص نیست تا چه حد تندروها در ایران ظرفیت به اجرا درآوردن مدلی چینی را خواهند داشت که در آن ترکیبی از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و سیاستهای اقتدارگرایانه بکار گرفته شود.

اين روزنامه بريتانيايی در نهايت می نويسد ممکن است در حکومت ايران هنوز کمی عقلانيت باقی مانده باشد، اما احتمال برخورد ايران و آمريکا با انتخاب محمود احمدی نژاد مطمئنا بيشتر شده است.

 
 
66فرصتها و تهديدها
تورم، فقر و بيکاری، پاشنه آشيل دولت اصولگرايان
 
 
66ششمين رييس جمهور
ديدگاه های محمود احمدی نژاد درباره جامعه، سياست داخلی و خارجی و اقتصاد
 
 
66سرگيجه بورس
بازار سرمايه ايران منتظر روشن شدن برنامه اقتصادی دولت جديد
 
 
66تشدید تنش
متحد احمدی نژاد برای بورس تهران خط و نشان کشيد
 
 
66رای طلايی
لحظه شماری بازار مضطرب سرمايه ايران برای بازگشت آرامش
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران