زبان رادیویی و تلویزیونی زبان گفتاری است

مدرسه خبرنگاری بی بی سی و بخش جهانی بی بی سی با در اختیار گذاشتن تجربه و دانش خود با بقیه جهان مایلند بحث بر سر استفاده درست از زبان که بخش مهم هدف خبرنگاری ست را گسترده تر کنند و اصول و ارزشهای اصلی بی بی سی یعنی بی طرف بودن ، درست بودن و منصف بودن را بهتر ترویج کنند.

عنایت فانی از سردبیران و مجریان تلویزیون فارسی بی بی سی در این فیلم، نشان می دهد که چرا زبان رادیویی و تلویزیونی زبان گفتاری است، نه زبان نوشتاری.