گزارش‌های ویژه در مورد زندگی در امتداد جاده حلقه‌ای افغانستان

مهم‌ترین خبرها

آلبوم عکس

عکس: از هرات تا دل آرام؛ راه مهم ترانزیتی

عکس: از هرات تا دل آرام؛ راه مهم ترانزیتی

عکس: جوزجان تا بادغیس؛ مسیر سفرهای شب و روز

عکس: جوزجان تا بادغیس؛ مسیر سفرهای شب و روز

عکس: دلارام - قندهار؛ شاهراه پر خم و پیچ

عکس: دلارام - قندهار؛ شاهراه پر خم و پیچ

عکس: غزنی تا کابل؛ وضعیت خدمات بهداشتی در این مسیر

عکس: غزنی تا کابل؛ وضعیت خدمات بهداشتی در این مسیر

عکس:کابل تا سالنگ جنوبی؛ هم سفر، هم تفریح

عکس:کابل تا سالنگ جنوبی؛ هم سفر، هم تفریح

عکس: تونل سالنگ،نقطه وصل شمال و جنوب

عکس: تونل سالنگ،نقطه وصل شمال و جنوب افغانستان

عکس: از دوشاخ تا تاشقرغان؛ مسیر رستورانت‌های بی‌شمار

عکس: از دوشاخ تا تنگی تاشقرغان؛ مسیر رستورانت‌های بی‌شمار

عکس: تاشقرغان - جوزجان؛ راهی برای تجارت

عکس: تاشقرغان - جوزجان؛ راهی برای تجارت

عکس: قلعه نو تا هرات؛ زندگی در دوطرف شاهراه

عکس: زندگی در دوطرف شاهراه، از قلعه نو تا هرات