از اظهار نظر شما سپاسگزاريم.

برای انعکاس نظر شما تلاش خود را خواهيم کرد، ولی اگر به دلايل مختلف از جمله زياد بودن تعداد نظرات رسيده موفق به چاپ نظرتان نشديم پيشاپيش از شما پوزش می خواهيم.

نامی که در قسمت مربوط وارد کرده ايد، در پايين اظهار نظرتان خواهد آمد. نظرات شما ممکن است ويرايش شود.

متاسفانه به دليل حجم زياد پيام های رسيده، پاسخگويی فردی مقدور نيست. لطفا برای طرح پيشنهاد يا انتقاد در مورد برنامه های سايت يا راديو بی بی سی به صفحه "تماس با ما" مراجعه کنيد.