آگهی استخدام مربوط به برنامه های بی بی سی برای افغانستان

برای ارائه درخواست برای هر یک از مشاغل زیر روی آنها کلیک کنید. محل شغل اول در کابل و دومین شغل در لندن است:

Brodacast Journalist, BBC Persian

Producer, BBC Afghan Service