شبیه کدام ورزشکار المپیک هستید؟

به روز شده:  14:13 گرينويچ - پنج شنبه 21 ژوئن 2012 - 01 تیر 1391

با وارد کردن قد و وزن خود در زیر ببینید که مشخصات شما به کدام ورزشکار المپیک نزدیک تر است.

مدال آوران المپیک: شما کجا قرار می‌گیرید؟

بلندترین سنگین‌ترین
 • سبک‌ترین,140,28
 • کوتاهترین,137,31
 • 140,32
 • 142,33
 • 150,35
 • 145,36
 • 145,37
 • 146,37
 • 146,39
 • 150,40
 • 155,40
 • 159,40
 • 145,41
 • 159,42
 • 168,42
 • 149,43
 • 152,43
 • 160,43
 • 153,44
 • 155,44
 • 154,45
 • 157,45
 • 160,45
 • 162,45
 • 150,47
 • 155,47
 • 163,47
 • 165,47
 • 166,47
 • 167,47
 • 146,48
 • 149,48
 • 150,48
 • 154,48
 • 155,48
 • 156,48
 • 157,48
 • 158,48
 • 160,48
 • 161,48
 • 162,48
 • 164,48
 • 165,48
 • 166,48
 • 168,48
 • 170,48
 • 174,48
 • 152,49
 • 153,49
 • 155,49
 • 157,49
 • 158,49
 • 160,49
 • 163,49
 • 166,49
 • 167,49
 • 174,49
 • 152,50
 • 155,50
 • 157,50
 • 158,50
 • 160,50
 • 162,50
 • 165,50
 • 166,50
 • 167,50
 • 168,50
 • 172,50
 • 159,51
 • 161,51
 • 162,51
 • 163,51
 • 165,51
 • 166,51
 • 167,51
 • 177,51
 • 155,52
 • 157,52
 • 158,52
 • 159,52
 • 160,52
 • 161,52
 • 162,52
 • 163,52
 • 164,52
 • 165,52
 • 167,52
 • 168,52
 • 172,52
 • 150,53
 • 155,53
 • 157,53
 • 162,53
 • 164,53
 • 165,53
 • 167,53
 • 170,53
 • 175,53
 • 183,53
 • 157,54
 • 159,54
 • 160,54
 • 161,54
 • 162,54
 • 163,54
 • 164,54
 • 165,54
 • 166,54
 • 168,54
 • 169,54
 • 170,54
 • 172,54
 • 173,54
 • 174,54
 • 175,54
 • 176,54
 • 178,54
 • 155,55
 • 156,55
 • 158,55
 • 160,55
 • 161,55
 • 162,55
 • 163,55
 • 164,55
 • 165,55
 • 166,55
 • 167,55
 • 168,55
 • 169,55
 • 170,55
 • 171,55
 • 172,55
 • 173,55
 • 174,55
 • 175,55
 • 152,56
 • 155,56
 • 156,56
 • 158,56
 • 160,56
 • 161,56
 • 162,56
 • 163,56
 • 164,56
 • 165,56
 • 166,56
 • 168,56
 • 169,56
 • 170,56
 • 171,56
 • 172,56
 • 174,56
 • 175,56
 • 176,56
 • 178,56
 • 155,57
 • 159,57
 • 160,57
 • 161,57
 • 162,57
 • 163,57
 • 164,57
 • 165,57
 • 166,57
 • 167,57
 • 168,57
 • 169,57
 • 170,57
 • 171,57
 • 172,57
 • 173,57
 • 177,57
 • 180,57
 • 156,58
 • 158,58
 • 160,58
 • 161,58
 • 162,58
 • 163,58
 • 164,58
 • 165,58
 • 166,58
 • 167,58
 • 168,58
 • 169,58
 • 170,58
 • 171,58
 • 172,58
 • 173,58
 • 175,58
 • 176,58
 • 178,58
 • 183,58
 • 162,59
 • 163,59
 • 164,59
 • 165,59
 • 168,59
 • 169,59
 • 170,59
 • 171,59
 • 172,59
 • 173,59
 • 174,59
 • 175,59
 • 176,59
 • 183,59
 • 150,60
 • 153,60
 • 160,60
 • 162,60
 • 164,60
 • 165,60
 • 166,60
 • 167,60
 • 168,60
 • 169,60
 • 170,60
 • 171,60
 • 172,60
 • 173,60
 • 174,60
 • 175,60
 • 176,60
 • 177,60
 • 178,60
 • 179,60
 • 180,60
 • 163,61
 • 166,61
 • 168,61
 • 169,61
 • 170,61
 • 172,61
 • 173,61
 • 174,61
 • 175,61
 • 176,61
 • 178,61
 • 179,61
 • 161,62
 • 162,62
 • 163,62
 • 165,62
 • 167,62
 • 168,62
 • 169,62
 • 170,62
 • 172,62
 • 173,62
 • 174,62
 • 175,62
 • 176,62
 • 178,62
 • 180,62
 • 182,62
 • 185,62
 • 155,63
 • 157,63
 • 158,63
 • 162,63
 • 163,63
 • 164,63
 • 165,63
 • 166,63
 • 167,63
 • 168,63
 • 169,63
 • 170,63
 • 171,63
 • 172,63
 • 173,63
 • 174,63
 • 175,63
 • 176,63
 • 177,63
 • 178,63
 • 180,63
 • 189,63
 • 162,64
 • 163,64
 • 164,64
 • 165,64
 • 168,64
 • 169,64
 • 170,64
 • 171,64
 • 172,64
 • 173,64
 • 174,64
 • 175,64
 • 176,64
 • 177,64
 • 178,64
 • 179,64
 • 180,64
 • 181,64
 • 183,64
 • 184,64
 • 185,64
 • 150,65
 • 163,65
 • 164,65
 • 165,65
 • 166,65
 • 167,65
 • 168,65
 • 169,65
 • 170,65
 • 171,65
 • 172,65
 • 173,65
 • 174,65
 • 175,65
 • 176,65
 • 178,65
 • 179,65
 • 180,65
 • 181,65
 • 182,65
 • 183,65
 • 160,66
 • 162,66
 • 163,66
 • 165,66
 • 167,66
 • 168,66
 • 170,66
 • 171,66
 • 172,66
 • 173,66
 • 174,66
 • 175,66
 • 176,66
 • 177,66
 • 178,66
 • 182,66
 • 183,66
 • 163,67
 • 167,67
 • 169,67
 • 170,67
 • 171,67
 • 172,67
 • 174,67
 • 175,67
 • 176,67
 • 177,67
 • 178,67
 • 180,67
 • 181,67
 • 182,67
 • 183,67
 • 188,67
 • 163,68
 • 165,68
 • 170,68
 • 171,68
 • 172,68
 • 173,68
 • 174,68
 • 175,68
 • 176,68
 • 177,68
 • 178,68
 • 179,68
 • 180,68
 • 181,68
 • 183,68
 • 193,68
 • 160,69
 • 164,69
 • 165,69
 • 166,69
 • 167,69
 • 168,69
 • 170,69
 • 172,69
 • 173,69
 • 174,69
 • 175,69
 • 176,69
 • 177,69
 • 179,69
 • 180,69
 • 181,69
 • 183,69
 • 185,69
 • 179,70
 • 160,70
 • 165,70
 • 167,70
 • 169,70
 • 170,70
 • 172,70
 • 173,70
 • 174,70
 • 175,70
 • 177,70
 • 178,70
 • 179,70
 • 180,70
 • 182,70
 • 183,70
 • 184,70
 • 185,70
 • 186,70
 • 187,70
 • 188,70
 • 189,70
 • 193,70
 • 196,70
 • 170,71
 • 171,71
 • 172,71
 • 173,71
 • 174,71
 • 175,71
 • 176,71
 • 178,71
 • 179,71
 • 180,71
 • 183,71
 • 185,71
 • 163,72
 • 167,72
 • 168,72
 • 170,72
 • 172,72
 • 173,72
 • 174,72
 • 175,72
 • 176,72
 • 177,72
 • 178,72
 • 179,72
 • 180,72
 • 181,72
 • 182,72
 • 183,72
 • 184,72
 • 186,72
 • 187,72
 • 191,72
 • 193,72
 • 165,73
 • 167,73
 • 170,73
 • 173,73
 • 174,73
 • 175,73
 • 176,73
 • 177,73
 • 178,73
 • 179,73
 • 180,73
 • 181,73
 • 182,73
 • 183,73
 • 184,73
 • 185,73
 • 186,73
 • 187,73
 • 190,73
 • 167,74
 • 170,74
 • 171,74
 • 172,74
 • 174,74
 • 175,74
 • 176,74
 • 177,74
 • 178,74
 • 179,74
 • 180,74
 • 181,74
 • 183,74
 • 184,74
 • 190,74
 • 164,75
 • 168,75
 • 171,75
 • 173,75
 • 174,75
 • 175,75
 • 176,75
 • 177,75
 • 178,75
 • 179,75
 • 180,75
 • 181,75
 • 182,75
 • 183,75
 • 184,75
 • 185,75
 • 187,75
 • 189,75
 • 190,75
 • 193,75
 • 196,75
 • 167,76
 • 170,76
 • 173,76
 • 177,76
 • 178,76
 • 179,76
 • 180,76
 • 182,76
 • 183,76
 • 184,76
 • 185,76
 • 186,76
 • 189,76
 • 190,76
 • 193,76
 • 195,76
 • 165,77
 • 168,77
 • 172,77
 • 173,77
 • 176,77
 • 177,77
 • 178,77
 • 180,77
 • 181,77
 • 183,77
 • 184,77
 • 185,77
 • 186,77
 • 187,77
 • 188,77
 • 189,77
 • 190,77
 • 191,77
 • 193,77
 • 196,77
 • 172,78
 • 173,78
 • 175,78
 • 176,78
 • 177,78
 • 178,78
 • 179,78
 • 180,78
 • 181,78
 • 182,78
 • 183,78
 • 184,78
 • 185,78
 • 186,78
 • 188,78
 • 189,78
 • 190,78
 • 193,78
 • 163,79
 • 176,79
 • 178,79
 • 180,79
 • 182,79
 • 183,79
 • 184,79
 • 185,79
 • 186,79
 • 187,79
 • 188,79
 • 190,79
 • 191,79
 • 192,79
 • 194,79
 • 196,79
 • 198,79
 • 169,80
 • 170,80
 • 175,80
 • 177,80
 • 178,80
 • 179,80
 • 180,80
 • 181,80
 • 182,80
 • 183,80
 • 184,80
 • 185,80
 • 186,80
 • 188,80
 • 190,80
 • 191,80
 • 192,80
 • 193,80
 • 195,80
 • 196,80
 • 175,81
 • 176,81
 • 178,81
 • 180,81
 • 181,81
 • 186,81
 • 187,81
 • 188,81
 • 190,81
 • 191,81
 • 193,81
 • 176,82
 • 178,82
 • 179,82
 • 180,82
 • 181,82
 • 182,82
 • 185,82
 • 187,82
 • 188,82
 • 190,82
 • 191,82
 • 192,82
 • 193,82
 • 196,82
 • 198,82
 • 200,82
 • 176,83
 • 180,83
 • 182,83
 • 184,83
 • 185,83
 • 186,83
 • 187,83
 • 188,83
 • 189,83
 • 190,83
 • 191,83
 • 195,83
 • 198,83
 • 170,84
 • 175,84
 • 177,84
 • 178,84
 • 179,84
 • 180,84
 • 182,84
 • 183,84
 • 185,84
 • 187,84
 • 188,84
 • 189,84
 • 190,84
 • 191,84
 • 195,84
 • 172,85
 • 175,85
 • 176,85
 • 179,85
 • 181,85
 • 182,85
 • 184,85
 • 185,85
 • 186,85
 • 188,85
 • 190,85
 • 192,85
 • 193,85
 • 195,85
 • 196,85
 • 200,85
 • 202,85
 • 203,85
 • 205,85
 • 173,86
 • 177,86
 • 178,86
 • 180,86
 • 181,86
 • 183,86
 • 184,86
 • 185,86
 • 187,86
 • 188,86
 • 189,86
 • 190,86
 • 191,86
 • 193,86
 • 195,86
 • 196,86
 • 198,86
 • 176,87
 • 182,87
 • 183,87
 • 184,87
 • 185,87
 • 187,87
 • 188,87
 • 190,87
 • 191,87
 • 193,87
 • 194,87
 • 195,87
 • 198,87
 • 167,88
 • 181,88
 • 182,88
 • 183,88
 • 185,88
 • 187,88
 • 188,88
 • 189,88
 • 190,88
 • 191,88
 • 192,88
 • 201,88
 • 202,88
 • 172,89
 • 180,89
 • 181,89
 • 185,89
 • 191,89
 • 192,89
 • 193,89
 • 194,89
 • 195,89
 • 196,89
 • 197,89
 • 200,89
 • 205,89
 • 175,90
 • 180,90
 • 182,90
 • 183,90
 • 184,90
 • 185,90
 • 186,90
 • 187,90
 • 188,90
 • 189,90
 • 190,90
 • 191,90
 • 192,90
 • 193,90
 • 194,90
 • 195,90
 • 196,90
 • 198,90
 • 210,90
 • 180,91
 • 183,91
 • 185,91
 • 188,91
 • 190,91
 • 191,91
 • 193,91
 • 194,91
 • 196,91
 • 201,91
 • 206,91
 • 178,92
 • 181,92
 • 183,92
 • 184,92
 • 185,92
 • 186,92
 • 190,92
 • 191,92
 • 192,92
 • 193,92
 • 194,92
 • 195,92
 • 196,92
 • 198,92
 • 205,92
 • 174,93
 • 182,93
 • 183,93
 • 184,93
 • 188,93
 • 190,93
 • 191,93
 • 192,93
 • 193,93
 • 194,93
 • 196,93
 • 199,93
 • 200,93
 • 206,93
 • 175,94
 • 177,94
 • 178,94
 • 181,94
 • 183,94
 • 186,94
 • 187,94
 • 188,94
 • 191,94
 • 192,94
 • 193,94
 • 194,94
 • 195,94
 • 196,94
 • 197,94
 • 198,94
 • 200,94
 • 208,94
 • 178,95
 • 180,95
 • 185,95
 • 187,95
 • 188,95
 • 189,95
 • 190,95
 • 191,95
 • 193,95
 • 194,95
 • 195,95
 • 196,95
 • 197,95
 • 200,95
 • 203,95
 • 180,96
 • 182,96
 • 184,96
 • 185,96
 • 186,96
 • 190,96
 • 191,96
 • 192,96
 • 193,96
 • 195,96
 • 198,96
 • 199,96
 • 200,96
 • 206,96
 • 189,97
 • 190,97
 • 191,97
 • 192,97
 • 193,97
 • 196,97
 • 198,97
 • 180,98
 • 185,98
 • 187,98
 • 188,98
 • 189,98
 • 191,98
 • 192,98
 • 193,98
 • 195,98
 • 196,98
 • 197,98
 • 198,98
 • 203,98
 • 204,98
 • 185,99
 • 190,99
 • 193,99
 • 197,99
 • 185,100
 • 187,100
 • 188,100
 • 190,100
 • 192,100
 • 193,100
 • 195,100
 • 196,100
 • 197,100
 • 198,100
 • 199,100
 • 200,100
 • 201,100
 • 202,100
 • 203,100
 • 206,100
 • 204,101
 • 173,102
 • 181,102
 • 190,102
 • 191,102
 • 192,102
 • 193,102
 • 195,102
 • 196,102
 • 198,102
 • 200,102
 • 201,102
 • 183,103
 • 195,103
 • 209,103
 • 185,104
 • 193,104
 • 196,104
 • 197,104
 • 198,104
 • 203,104
 • 205,104
 • 208,104
 • 172,105
 • 176,105
 • 182,105
 • 183,105
 • 190,105
 • 193,105
 • 200,105
 • 201,105
 • 203,105
 • 207,105
 • 198,106
 • 199,106
 • 191,107
 • 192,107
 • 196,107
 • 197,107
 • 201,107
 • 204,107
 • 194,108
 • 203,108
 • 204,108
 • 207,108
 • 183,109
 • 201,109
 • 203,109
 • 186,110
 • 192,110
 • 193,110
 • 205,110
 • 180,111
 • 198,111
 • 200,111
 • 188,112
 • 199,112
 • 202,112
 • 204,112
 • 180,113
 • 186,113
 • 196,114
 • 198,114
 • 192,115
 • 205,115
 • 208,115
 • بلندترین,215,115
 • 171,117
 • 206,117
 • 187,120
 • 188,120
 • 190,120
 • 192,120
 • 195,120
 • 198,120
 • 211,120
 • 188,122
 • 213,122
 • 170,125
 • 194,125
 • 196,125
 • 187,126
 • 204,127
 • 180,128
 • 200,130
 • 188,135
 • 204,135
 • 202,140
 • 210,140
 • 181,145
 • 198,145
 • 183,146
 • سنگین‌ترین,181,167

This interative features requires Javascript. Alternatively you can view the data below:

آمار کامل را ببینید.

 

  Twitter
   ورزشمدال بردهوزن(کیلوگرم)قد(سانتیمتر)
   WangXinچینشیرجه28140
   WangXinچینشیرجه28140
   DengLinlinچینژیمناستیک31137
   JiangYuyuanچینژیمناستیک32140
   MelissaWuاسترالیاشیرجه33142
   HeKexinچینژیمناستیک33142
   HeKexinچینژیمناستیک33142
   YangYilinچینژیمناستیک35150
   YangYilinچینژیمناستیک35150
   YangYilinچینژیمناستیک35150
   LiShanshanچینژیمناستیک36145
   AnaTămirjanرومانیژیمناستیک37145
   GabrielaDrăgoiرومانیژیمناستیک37146
   AndreeaGrigoreرومانیژیمناستیک39146
   AndreeaAcatrineiرومانیژیمناستیک40150
   ChenRuolinچینشیرجه40155
   ChenRuolinچینشیرجه40155
   ElvanAbeylegesseترکیهدو و میدانی40159
   ElvanAbeylegesseترکیهدو و میدانی40159
   ShawnJohnsonآمریکاژیمناستیک41145
   ShawnJohnsonآمریکاژیمناستیک41145
   ShawnJohnsonآمریکاژیمناستیک41145
   ShawnJohnsonآمریکاژیمناستیک41145
   MeseretDefarاتیوپیدو و میدانی42159
   YevgeniyaKanayevaروسیهژیمناستیک موزون42168
   StelianaNistorرومانیژیمناستیک43149
   ChengFeiچینژیمناستیک43152
   ChengFeiچینژیمناستیک43152
   ChengFeiچینژیمناستیک43152
   OlgaKaniskinaروسیهدو و میدانی43160
   OksanaChusovitinaآلمانژیمناستیک44153
   Un-JongHongکره شمالیژیمناستیک44155
   NamHyun-Heeکره جنوبیشمشیربازی45154
   IrinaKalentyevaروسیهدوچرخه سواری45157
   NastiaLiukinآمریکاژیمناستیک45160
   NastiaLiukinآمریکاژیمناستیک45160
   NastiaLiukinآمریکاژیمناستیک45160
   NastiaLiukinآمریکاژیمناستیک45160
   NastiaLiukinآمریکاژیمناستیک45160
   CatherineNderebaکنیادو و میدانی45160
   ZhouChunxiuچیندو و میدانی45162
   ZouKaiچینژیمناستیک47150
   ZouKaiچینژیمناستیک47150
   ZouKaiچینژیمناستیک47150
   BridgetSloanآمریکاژیمناستیک47150
   YuliyaPakhalinaروسیهشیرجه47155
   YuliyaPakhalinaروسیهشیرجه47155
   AnastasiaPozdnyakovaروسیهشیرجه47155
   PaolaEspinosaمکزیکشیرجه47155
   Alba MaríaCabelloاسپانیاشنای موزون47163
   ShalaneFlanaganآمریکادو و میدانی47165
   HasnaBenhassiمراکشدو و میدانی47166
   JanethJepkosgeiکنیادو و میدانی47167
   RyokoTamura-Taniژاپنجودو48146
   ChenWei-Lingتایوانوزنه‌برداری48149
   PaulaParetoآرژانتینجودو48150
   YanetBermoyکوباجودو48154
   CarolHuynhکاناداکشتی48154
   SibelÖzkanترکیهوزنه‌برداری48155
   IriniMerleni-Mykulchynاوکراینکشتی48156
   ChiharuIchoژاپنکشتی48157
   ZhouLuxinچینشیرجه48158
   AlinaDumitruرومانیجودو48158
   MariyaStadnikآذربایجانکشتی48158
   NataliyaSydorenko-Tobiasاوکرایندو و میدانی48160
   ConstantinaTomescuرومانیدو و میدانی48160
   EmmaSnowsillاسترالیاسه گانه48161
   EliseRechichiاسترالیاقایقرانی با قایق بادبانی48162
   TiruneshDibabaاتیوپیدو و میدانی48162
   TiruneshDibabaاتیوپیدو و میدانی48162
   ZouShimingچینبوکس48164
   EuniceJepkorirکنیادو و میدانی48164
   SerdambaPürevdorjinمغولستانبوکس48165
   YampierHernándezکوبابوکس48165
   GuBeibeiچینشنای موزون48166
   CaiTongtongچینژیمناستیک موزون48168
   PaddyBarnesایرلندبوکس48170
   MargaritaAliychukروسیهژیمناستیک موزون48174
   ChenXiexiaچینوزنه‌برداری49152
   NancyLagatکنیادو و میدانی49153
   DaliaContrerasونزوئلاتکواندو49155
   ButtreePuedpongتایلندتکواندو49157
   MinkeSmabersهلندهاکی49158
   DiegoBuonanotteآرژانتینفوتبال49160
   MaryWhippleآمریکاقایقرانی49160
   HeWennaچینترمپولین49160
   GuoJingjingچینشیرجه49163
   GuoJingjingچینشیرجه49163
   WuJingyuچینتکواندو49166
   DaynellisMontejoکوباتکواندو49167
   HannaBezsonovaاوکراینژیمناستیک موزون49174
   SamanthaPeszekآمریکاژیمناستیک50152
   VirginieArnoldفرانسهتیراندازی با کمان50155
   HuoLiangچینشیرجه50155
   EmmaPooleyبریتانیادوچرخه سواری50157
   MaartjeGoderieهلندهاکی50158
   MarianaGonzálezآرژانتینهاکی50158
   Ye-SeoDangکره جنوبیتنیس روی میز50158
   TsegayeKebedeاتیوپیدو و میدانی50158
   BreeColeاسترالیاشیرجه50160
   YekaterinaKhilkoازبکستانترمپولین50162
   JasonBurnettکاناداترمپولین50165
   EsterWorkelهلندقایقرانی50166
   On-AKimکره جنوبیهندبال50167
   LiuOuچینشنای موزون50168
   ZhangShuoچینژیمناستیک موزون50172
   Maurine برزیلفوتبال51159
   GeorgiyBalakshinروسیهبوکس51161
   FernandaOliveiraبرزیلقایقرانی با قایق بادبانی51161
   AndryLaffitaکوبابوکس51162
   SamuelWanjiruکنیادو و میدانی51163
   VincenzoPicardiایتالیابوکس51165
   NadineCapellmannآلمانسوارکاری51166
   SomjitJongjohorتایلندبوکس51167
   MönkhbayarDorjsurengiinآلمانتیراندازی با تفنگ51167
   SuiJianshuangچینژیمناستیک موزون51177
   TatianaOrtízمکزیکشیرجه52155
   SorayaHaddadالجزایرجودو52155
   LinYueچینشیرجه52157
   MisatoNakamuraژاپنجودو52157
   XianDongmeiچینجودو52158
   MechiMargalotآرژانتینهاکی52159
   Shelly-AnnFraserجامائیکادو و میدانی52160
   Francielle برزیلفوتبال52161
   LindaMacKenzieاسترالیاشنا52161
   AnnaShorinaروسیهشنای موزون52161
   GiselleKañevskyآرژانتینهاکی52162
   XiaoQinچینژیمناستیک52163
   XiaoQinچینژیمناستیک52163
   GuoYueچینتنیس روی میز52163
   GuoYueچینتنیس روی میز52163
   SandraIzbaşaرومانیژیمناستیک52164
   SandraIzbaşaرومانیژیمناستیک52164
   ChenQiuqiچینهاکی52164
   PaolaTiradosاسپانیاشنای موزون52164
   SvetlanaFeofanovaروسیهدو و میدانی52164
   WuMinxiaچینشیرجه52165
   WuMinxiaچینشیرجه52165
   EliudKipchogeکنیادو و میدانی52167
   AllysonFelixآمریکادو و میدانی52168
   AllysonFelixآمریکادو و میدانی52168
   PamelaJelimoکنیادو و میدانی52172
   AnastasiyaNovikovaبلاروسوزنه‌برداری53150
   AliciaSacramoneآمریکاژیمناستیک53155
   Pretinha برزیلفوتبال53157
   Formiga برزیلفوتبال53162
   BérengèreSchuhفرانسهتیراندازی با کمان53164
   KateřinaKůrková-Emmonsجمهوری چکتیراندازی با تفنگ53165
   KateřinaKůrková-Emmonsجمهوری چکتیراندازی با تفنگ53165
   MelanieWalkerجامائیکادو و میدانی53165
   MariaYuliantiاندونزیبدمینتون53167
   AnastasiyaIvankovaبلاروسژیمناستیک موزون53170
   DuLiچینتیراندازی با تفنگ53170
   JiangTingtingچینشنای موزون53175
   EdwinSoiکنیادو و میدانی53175
   JennStuczynskiآمریکادو و میدانی53183
   PrapawadeeJaroenrattanatarakoonتایلندوزنه‌برداری54157
   TaniaGuderzoایتالیادوچرخه سواری54159
   YangWeiچینژیمناستیک54160
   YangWeiچینژیمناستیک54160
   YangWeiچینژیمناستیک54160
   ChellsieMemmelآمریکاژیمناستیک54160
   KoheiUchimuraژاپنژیمناستیک54161
   KoheiUchimuraژاپنژیمناستیک54161
   CarlaRebecchiآرژانتینهاکی54162
   YankielLeónکوبابوکس54163
   HalynaPundykاوکراینشمشیربازی54163
   ValentinaVezzaliایتالیاشمشیربازی54164
   ValentinaVezzaliایتالیاشمشیربازی54164
   HeatherMittsآمریکافوتبال54165
   OlenaKhomrovaاوکراینشمشیربازی54166
   LuoXiچینشنای موزون54166
   ZhangYiningچینتنیس روی میز54168
   ZhangYiningچینتنیس روی میز54168
   MajaWłoszczowskaلهستاندوچرخه سواری54169
   RajBhavsarآمریکاژیمناستیک54169
   AnastasiyaDavydovaروسیهشنای موزون54169
   AnastasiyaDavydovaروسیهشنای موزون54169
   ViolettaOblinger-Petersاتریشقایقرانی با کانو54170
   MoniqueHendersonآمریکادو و میدانی54170
   Badar-UuganEnkhbatynمغولستانبوکس54172
   KseniyaSankovichبلاروسژیمناستیک موزون54172
   GemmaMengualاسپانیاشنای موزون54173
   GemmaMengualاسپانیاشنای موزون54173
   LuYuanyangچینژیمناستیک موزون54174
   BrunoJulieموریسبوکس54175
   JiangWenwenچینشنای موزون54175
   BriminKiprutoکنیادو و میدانی54176
   GulnaraSamitova-Galkinaروسیهدو و میدانی54178
   NazyrMankiyevروسیهکشتی55155
   SaoriYoshidaژاپنکشتی55156
   OleksandrVorobiovاوکراینژیمناستیک55158
   RomanAmoyanارمنستانکشتی55158
   FátimaMoreira de Meloهلندهاکی55160
   Kum-AeAnکره شمالیجودو55160
   ElenaGeorgescuرومانیقایقرانی55160
   RadoslavVelikovبلغارستانکشتی55160
   BesikKudukhovروسیهکشتی55160
   ChengHuiچینهاکی55161
   KarenCockburnکاناداترمپولین55161
   RövşənBayramovآذربایجانکشتی55161
   ChantalMeekاسترالیاقایقرانی با کانو55162
   BrianPriceکاناداقایقرانی55163
   MarcusMcElhenneyآمریکاقایقرانی55163
   TomohiroMatsunagaژاپنکشتی55163
   Eun-ChulParkکره جنوبیکشتی55163
   ConnyPohlersآلمانفوتبال55164
   YevgeniyaPolyakovaروسیهدو و میدانی55164
   OlhaZhovnirاوکراینشمشیربازی55165
   HenryCejudoآمریکاکشتی55165
   TonyaVerbeekکاناداکشتی55165
   JaquelineRenteriaکلمبیاکشتی55165
   ReikoNakamuraژاپنشنا55166
   ÁngelDi Maríaآرژانتینفوتبال55167
   NovleneWilliamsجامائیکادو و میدانی55167
   DaisyDickبریتانیاسوارکاری55168
   GuoWenjunچینتیراندازی با تفنگ55168
   XuLiچینکشتی55168
   AnastasiyaYermakovaروسیهشنای موزون55169
   AnastasiyaYermakovaروسیهشنای موزون55169
   VanessaFernandesپرتغالسه گانه55169
   ElisaRigaudoایتالیادو و میدانی55169
   AlesyaBabushkinaبلاروسژیمناستیک موزون55170
   AlessandraSensiniایتالیاقایقرانی با قایق بادبانی55170
   ZhangXiaohuanچینشنای موزون55170
   SunQiutingچینشنای موزون55171
   YanZiچینتنیس55171
   Kirstenvan der Kolkهلندقایقرانی55172
   OlgaKuzhelaروسیهشنای موزون55172
   InnaZhukovaبلاروسژیمناستیک موزون55173
   MartinaZubčićکرواسیتکواندو55173
   KjerstiTysse-Plätzerنروژدو و میدانی55173
   AnnaGavrilenkoروسیهژیمناستیک موزون55174
   AcerNethercottبریتانیاقایقرانی55174
   ZinaidaLuninaبلاروسژیمناستیک موزون55175
   Anh TuấnHoàngویتناموزنه‌برداری56152
   Maycon برزیلفوتبال56155
   EkoIrawanاندونزیوزنه‌برداری56155
   LongQingquanچینوزنه‌برداری56156
   HalimatIsmailaنیجریهدو و میدانی56158
   IlariaSalvatoriایتالیاشمشیربازی56160
   NataliyaPaderinaروسیهتیراندازی با تفنگ56160
   IrynaLishchynskaاوکرایندو و میدانی56160
   LiShuangچینهاکی56161
   Mi-YoungParkکره جنوبیتنیس روی میز56161
   VaeceslavGojanمولداویبوکس56162
   LiXiaopengچینژیمناستیک56162
   LiXiaopengچینژیمناستیک56162
   KokiSakamotoژاپنژیمناستیک56163
   Ester برزیلفوتبال56164
   SandraSmisekآلمانفوتبال56164
   HuangJunxiaچینهاکی56164
   MargheritaGranbassiایتالیاشمشیربازی56165
   MargheritaGranbassiایتالیاشمشیربازی56165
   RenateLingorآلمانفوتبال56165
   LyubovGalkinaروسیهتیراندازی با تفنگ56165
   KenenisaBekeleاتیوپیدو و میدانی56165
   KenenisaBekeleاتیوپیدو و میدانی56165
   SahoHaradaژاپنشنای موزون56166
   YekaterinaVolkovaروسیهدو و میدانی56166
   JillHenselwoodکاناداسوارکاری56168
   XuTianlongziچینشنا56168
   Tânia Maranhão برزیلفوتبال56169
   Min-HeeBaeکره جنوبیهندبال56169
   GaoLihuaچینهاکی56169
   HaiyangHuangچینشمشیربازی56170
   Fabiana برزیلفوتبال56171
   Ankyvan Grunsvenهلندسوارکاری56172
   AnkyVan Grunsvenهلندسوارکاری56172
   ChouTaoچینژیمناستیک موزون56174
   Marceliende Koningهلندقایقرانی با قایق بادبانی56174
   Alfred KirwaYegoکنیادو و میدانی56175
   YelenaPosevinaروسیهژیمناستیک موزون56176
   DariyaShkurikhinaروسیهژیمناستیک موزون56176
   AlinaTumilovichبلاروسژیمناستیک موزون56178
   JonathanHortonآمریکاژیمناستیک57155
   JonathanHortonآمریکاژیمناستیک57155
   DianaLopezآمریکاتکواندو57155
   Eglis YaimaCruzکوباتیراندازی با تفنگ57159
   RosarioLuchettiآرژانتینهاکی57160
   AyumiKarinoژاپنسافتبال57160
   MakotoOkiguchiژاپنژیمناستیک57161
   WiekeDijkstraهلندهاکی57162
   GinaMilesآمریکاسوارکاری57163
   MinkeBooijهلندهاکی57163
   Maripide la Paz Hernándezآرژانتینهاکی57163
   DeborahGravenstijnهلندجودو57163
   ElviraKhasyanovaروسیهشنای موزون57163
   KhédafiDjelkhirفرانسهبوکس57164
   EllenHoogهلندهاکی57164
   KetleynQuadrosبرزیلجودو57164
   ZhengJieچینتنیس57164
   EmilyCrossآمریکاشمشیربازی57165
   SheenaJohnson-Tostaآمریکادو و میدانی57165
   FuBaorongچینهاکی57166
   XuYanچینجودو57166
   DmitryDobroskokروسیهشیرجه57167
   YanaUskovaروسیههندبال57167
   MelanieKokکاناداقایقرانی57167
   GiselaMoronاسپانیاشنای موزون57167
   TobinHeathآمریکافوتبال57168
   EmikoSuzukiژاپنشنای موزون57168
   Su-JeongImکره جنوبیتکواندو57168
   VasylLomachenkoاوکراینبوکس57169
   AntonFokinازبکستانژیمناستیک57169
   Şahinİmranovآذربایجانبوکس57170
   CaitlinLoweآمریکاسافتبال57170
   OliviaBorleéبلژیکدو و میدانی57170
   RieSatoژاپنسافتبال57171
   EmmaMoffattاسترالیاسه گانه57171
   AzizeTanrıkuluترکیهتکواندو57172
   SvetlanaRomashinaروسیهشنای موزون57173
   YakupKiliçترکیهبوکس57177
   SunDanچینژیمناستیک موزون57177
   AnnaChicherovaروسیهدو و میدانی57180
   MarinaShainovaروسیهوزنه‌برداری58156
   ChenYanqingچینوزنه‌برداری58158
   Gyeong-WonLeeکره جنوبیبدمینتون58160
   ChenYibingچینژیمناستیک58160
   ChenYibingچینژیمناستیک58160
   MotokoFujimotoژاپنسافتبال58160
   Jin-HeeYoonکره جنوبیوزنه‌برداری58160
   Marta برزیلفوتبال58161
   ZhangYawenچینبدمینتون58162
   MarinéRussoآرژانتینهاکی58163
   PaolaVukojicicآرژانتینهاکی58164
   Tian WeiFengسنگاپورتنیس روی میز58164
   LindsayTarpleyآمریکافوتبال58165
   BryonyShawبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی58165
   EriYamadaژاپنسافتبال58165
   TarneeWhiteاسترالیاشنا58165
   Gyeong-AKimکره جنوبیتنیس روی میز58165
   HiroyukiTomitaژاپنژیمناستیک58166
   TangChunlingچینهاکی58166
   NicoleCookeبریتانیادوچرخه سواری58167
   EmmaJohanssonسوئددوچرخه سواری58167
   FelicityGalvezاسترالیاشنا58167
   FelicityGalvezاسترالیاشنا58167
   MarianneVosهلنددوچرخه سواری58168
   LauraKrautآمریکاسوارکاری58168
   SileshiSihineاتیوپیدو و میدانی58168
   YelenaMigunovaروسیهدو و میدانی58168
   ChenLingچینتیراندازی با کمان58169
   SatuMäkelä-Nummelaفنلاندتیراندازی با تفنگ58169
   KylieCronkاسترالیاسافتبال58169
   AndreaFuentesاسپانیاشنای موزون58169
   AndreaFuentesاسپانیاشنای موزون58169
   DongDongچینترمپولین58169
   FatmireBajramajآلمانفوتبال58170
   LuChunlongچینترمپولین58170
   LaraIlchenkoروسیهشنا58171
   GuillermoPérezمکزیکتکواندو58171
   Lisannede Roeverهلندهاکی58172
   MarilynAgliottiهلندهاکی58172
   TracyCameronکاناداقایقرانی58172
   WangNaچینشنای موزون58172
   KristinArmstrongآمریکادوچرخه سواری58173
   GabrielMercedesدومنیکاتکواندو58173
   ChuMu-Yenتایوانتکواندو58175
   GlafiraMartinovichبلاروسژیمناستیک موزون58176
   JaredTallentاسترالیادو و میدانی58178
   JaredTallentاسترالیادو و میدانی58178
   RohullahNikpaiافغانستانتکواندو58183
   HuangXuچینژیمناستیک59162
   VickyGalindoآمریکاسافتبال59163
   SheroneSimpsonجامائیکادو و میدانی59163
   GiovannaTrilliniایتالیاشمشیربازی59164
   SophiePolkampهلندهاکی59164
   Hyun-JungJooکره جنوبیتیراندازی با کمان59165
   HeatherO'Reillyآمریکافوتبال59165
   AlyWagnerآمریکافوتبال59165
   Won-CheolYuکره جنوبیژیمناستیک59165
   ZhouWanfengچینهاکی59165
   BeckyHammonروسیهبسکتبال59168
   LilyanaNatsirاندونزیبدمینتون59168
   YoankaGonzálezکوبادوچرخه سواری59168
   BeezieMaddenآمریکاسوارکاری59168
   BeezieMaddenآمریکاسوارکاری59168
   Evade Goedeهلندهاکی59168
   GündegmaaOtryadynمغولستانتیراندازی با تفنگ59168
   LauraLópezاسپانیاشنای موزون59168
   AnabelMedinaاسپانیاتنیس59169
   Fabi برزیلوالیبال59169
   YinJianچینقایقرانی با قایق بادبانی59170
   SandyAllen-Lewisاسترالیاسافتبال59170
   PigiDevetziیوناندو و میدانی59170
   LuchaAymarآرژانتینهاکی59171
   BronteBarrattاسترالیاشنا59171
   IngridKlimkeآلمانسوارکاری59172
   IldikoMincza-Nebaldآلمانشمشیربازی59172
   KimVandenbergآمریکاشنا59173
   GiuliaQuintavalleایتالیاجودو59174
   TatyanaFirovaروسیهدو و میدانی59174
   SimoneLaudehrآلمانفوتبال59175
   ZhaoJingچینشنا59175
   Maritvan Eupenهلندقایقرانی59176
   CateCampbellاسترالیاشنا59183
   CateCampbellاسترالیاشنا59183
   AgnesOsazuwaنیجریهدو و میدانی60150
   Jong-AeOکره شمالیوزنه‌برداری60153
   MavletBatyrovروسیهکشتی60160
   SeyedMohammadiایرانکشتی60160
   SonjaJohnsonاسترالیاسوارکاری60162
   InnaOsypenko-Radomskaاوکراینقایقرانی با کانو60164
   BenoîtCaranobeفرانسهژیمناستیک60164
   ViviRuanoاسپانیاتنیس60164
   MagdalenaAicegaآرژانتینهاکی60165
   KenichiYumotoژاپنکشتی60165
   Islam-BekaAlbiyevروسیهکشتی60165
   LesiaKalytovskaاوکرایندوچرخه سواری60166
   WangNanچینتنیس روی میز60166
   WangNanچینتنیس روی میز60166
   AlekseyTishchenkoروسیهبوکس60167
   DanutaKozákمجارستانقایقرانی با کانو60167
   SabineSpitzآلماندوچرخه سواری60167
   MeganJonesاسترالیاسوارکاری60167
   LibbyLenton-Trickettاسترالیاشنا60167
   LibbyLenton-Trickettاسترالیاشنا60167
   LibbyLenton-Trickettاسترالیاشنا60167
   LibbyLenton-Trickettاسترالیاشنا60167
   JeffersónPérezاکوادوردو و میدانی60167
   SallyMcLellanاسترالیادو و میدانی60167
   QinKaiچینشیرجه60168
   QinKaiچینشیرجه60168
   NinoSalukvadzeگرجستانتیراندازی با تفنگ60168
   AndreaDuranآمریکاسافتبال60168
   NurbakytTengizbayevقزاقستانکشتی60168
   DawnHarperآمریکادو و میدانی60168
   SunYeچینشنا60169
   VasylFedoryshynاوکراینکشتی60169
   RuslanTumenbayevقرقیزستانکشتی60169
   LeeChong Weiمالزیبدمینتون60170
   YuryKunakovروسیهشیرجه60170
   PiusSchwizerسوئیسسوارکاری60170
   SaskiaBartusiakآلمانفوتبال60170
   ChenZhaoxiaچینهاکی60170
   BenjaminDarbeletفرانسهجودو60170
   JessSchipperاسترالیاشنا60170
   JessSchipperاسترالیاشنا60170
   TanMiaoچینشنا60170
   JessSchipperاسترالیاشنا60170
   Jia WeiLiسنگاپورتنیس روی میز60170
   VitaliyRəhimovآذربایجانکشتی60170
   MicahKogoکنیادو و میدانی60170
   KimGevaertبلژیکدو و میدانی60170
   ChristinaLiebherrسوئیسسوارکاری60171
   AidaChanaevaروسیهشمشیربازی60172
   WilfredBungeiکنیادو و میدانی60172
   NickRogersبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی60173
   SaraIsakovičاسلونیشنا60173
   MarieDelattreفرانسهقایقرانی با کانو60174
   DaoudaSowفرانسهبوکس60175
   LindaBresonikآلمانفوتبال60175
   ViktoriyaTereshchukاوکراینپنجگانه60175
   YordenisUgásکوبابوکس60176
   RubenHoukesهلندجودو60176
   AleksandraFedorivaروسیهدو و میدانی60176
   NataliyaIshchenkoروسیهشنای موزون60177
   XieXingfanچینبدمینتون60178
   WendyHouvenaghelبریتانیادوچرخه سواری60178
   LenaSchönebornآلمانپنجگانه60178
   KirstyCoventryزیمبابوهشنا60179
   KirstyCoventryزیمبابوهشنا60179
   KirstyCoventryزیمبابوهشنا60179
   KirstyCoventryزیمبابوهشنا60179
   NicolasLopezفرانسهشمشیربازی60180
   NicolasLopezفرانسهشمشیربازی60180
   BrittaSteffenآلمانشنا60180
   BrittaSteffenآلمانشنا60180
   BlessingOkagbareنیجریهدو و میدانی60180
   LoriChalupnyآمریکافوتبال61163
   JoeyHagertyآمریکاژیمناستیک61163
   SachikoItoژاپنسافتبال61163
   VeronicaCampbell-Brownجامائیکادو و میدانی61163
   ThomasBouhailفرانسهژیمناستیک61166
   AleksandrKolobnevروسیهدوچرخه سواری61168
   StephanieCoxآمریکافوتبال61168
   AnjaMittagآلمانفوتبال61168
   SashaArtemevآمریکاژیمناستیک61168
   LauraBergآمریکاسافتبال61168
   LidewijWeltenهلندهاکی61169
   BeccaWardآمریکاشمشیربازی61170
   BeccaWardآمریکاشمشیربازی61170
   KateSobrero-Markgrafآمریکافوتبال61170
   MandyMulderهلندقایقرانی با قایق بادبانی61170
   TatyanaLebedevaروسیهدو و میدانی61170
   TatyanaLebedevaروسیهدو و میدانی61170
   JiaoLiuyangچینشنا61172
   MariyaGromovaروسیهشنای موزون61172
   YelenaOvchinnikovaروسیهشنای موزون61173
   IrinaRodríguezاسپانیاشنای موزون61173
   SanyaRichardsآمریکادو و میدانی61173
   SanyaRichardsآمریکادو و میدانی61173
   MaurrenMaggiبرزیلدو و میدانی61173
   YuliyaGushchinaروسیهدو و میدانی61174
   YuliyaGushchinaروسیهدو و میدانی61174
   EmiliyaTureyروسیههندبال61175
   HuangXuechenچینشنای موزون61175
   KerronStewartجامائیکادو و میدانی61175
   KerronStewartجامائیکادو و میدانی61175
   StacySykoraآمریکاوالیبال61176
   ImkeSchellekensهلندسوارکاری61178
   HinkelienSchreuderهلندشنا61179
   ZhangXiangxiangچینوزنه‌برداری62161
   TriyatnoA.اندونزیوزنه‌برداری62161
   Jeong-HwaAnکره جنوبیهندبال62162
   Diego FernandoSalazarکلمبیاوزنه‌برداری62163
   MarkisKidoاندونزیبدمینتون62165
   VickiPendletonبریتانیادوچرخه سواری62165
   AlejandraGullaآرژانتینهاکی62165
   FabiánMonzónآرژانتینفوتبال62167
   ReiNishiyamaژاپنسافتبال62167
   GabriellaSzabóمجارستانقایقرانی با کانو62168
   TakehiroKashimaژاپنژیمناستیک62168
   Pil-HuiMunکره جنوبیهندبال62168
   ShayneReeseاسترالیاشنا62168
   ShayneReeseاسترالیاشنا62168
   HeatherFellبریتانیاپنجگانه62169
   SimmoneMorrowاسترالیاسافتبال62169
   HeChongچینشیرجه62170
   EmilieHeymansکاناداشیرجه62170
   ArianeHingstآلمانفوتبال62170
   LudwigPaischerاتریشجودو62170
   LeireOlaberriaاسپانیادوچرخه سواری62172
   HeikeFischerآلمانشیرجه62172
   Érika برزیلفوتبال62172
   MinnaNieminenفنلاندقایقرانی62172
   LeviLeipheimerآمریکادوچرخه سواری62173
   AnnikeKrahnآلمانفوتبال62173
   EvgeniaLamanovaروسیهشمشیربازی62174
   CarolineBurckleآمریکاشنا62174
   LyudmilaLitvinovaروسیهدو و میدانی62174
   HongNiچینشمشیربازی62175
   ElodieOuédraogoبلژیکدو و میدانی62175
   JacquiLawrenceاسترالیاقایقرانی با کانو62176
   NataliyaZuyevaروسیهژیمناستیک موزون62176
   AnastasiyaKapachinskayaروسیهدو و میدانی62176
   DitteKotzianآلمانشیرجه62178
   MaryWinebergآمریکادو و میدانی62178
   LucindaFredericksاسترالیاسوارکاری62180
   Valeskinha برزیلوالیبال62180
   ShinjiTakahiraژاپندو و میدانی62180
   IngeDekkerهلندشنا62182
   AlessiaFilippiایتالیاشنا62185
   Jue GuWangسنگاپورتنیس روی میز63155
   Hyon-SukPakکره شمالیوزنه‌برداری63155
   MeguHiroseژاپنسافتبال63157
   LuYing-Chiتایوانوزنه‌برداری63157
   RandiMillerآمریکاکشتی63157
   AyumiTanimotoژاپنجودو63158
   Ok-HeeYunکره جنوبیتیراندازی با کمان63162
   Ok-HeeYunکره جنوبیتیراندازی با کمان63162
   KristiHarrowerاسترالیابسکتبال63162
   LaëtitiaLe Corguilléفرانسهدوچرخه سواری63163
   RagnhildAamodtنروژهندبال63163
   MasumiMishinaژاپنسافتبال63163
   DamolaOsayomiنیجریهدو و میدانی63163
   FabianHambüchenآلمانژیمناستیک63164
   AlyonaKartashovaروسیهکشتی63164
   ChristiePearce-Ramponeآمریکافوتبال63165
   AntonGolotsutskovروسیهژیمناستیک63165
   AntonGolotsutskovروسیهژیمناستیک63165
   LucieDécosseفرانسهجودو63165
   MelanieRocheاسترالیاسافتبال63165
   KarineSergerieکاناداتکواندو63165
   YelenaShalyginaقزاقستانکشتی63165
   Miekvan Geenhuizenهلندهاکی63166
   YukiyoMineژاپنسافتبال63166
   KaoriIchoژاپنکشتی63166
   ConnyWassmuthآلمانقایقرانی با کانو63167
   SarahAytonبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی63167
   KerryWybornاسترالیاسافتبال63168
   IrinaNekrasovaقزاقستانوزنه‌برداری63168
   ZhangJuanjuanچینتیراندازی با کمان63169
   ZhangJuanjuanچینتیراندازی با کمان63169
   LisaOldenhofاسترالیاقایقرانی با کانو63169
   ElisabethWilleboordseهلندجودو63169
   AngelaHuclesآمریکافوتبال63170
   RenYeچینهاکی63170
   AnaisisHernándezکوباجودو63170
   BelindaWrightاسترالیاسافتبال63170
   Cristiane برزیلفوتبال63171
   SannaSténفنلاندقایقرانی63171
   PippaWilsonبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی63171
   LiWenquanچینتیراندازی با کمان63172
   Jean-ChristophePéraudفرانسهدوچرخه سواری63172
   HeikeKemmerآلمانسوارکاری63172
   HeikeKemmerآلمانسوارکاری63172
   Andréia Rosa برزیلفوتبال63172
   ZhangYimengچینهاکی63172
   FrançoiseMbangoکامروندو و میدانی63172
   CéliaOkoyino da Mbabiآلمانفوتبال63173
   NicolasCharbonnierفرانسهقایقرانی با قایق بادبانی63173
   NatalieCoughlinآمریکاشنا63173
   NatalieCoughlinآمریکاشنا63173
   NatalieCoughlinآمریکاشنا63173
   NatalieCoughlinآمریکاشنا63173
   NatalieCoughlinآمریکاشنا63173
   NatalieCoughlinآمریکاشنا63173
   Fofão برزیلوالیبال63173
   LaraDavenportاسترالیاشنا63174
   RianneGuichelaarهلندواترپولو63174
   DenisNizhegorodovروسیهدو و میدانی63174
   FannyFischerآلمانقایقرانی با کانو63175
   Linn-KristinRiegelhuthنروژهندبال63175
   AliceMillsاسترالیاشنا63175
   VeraZvonaryovaروسیهتنیس63175
   SuzieFraserاسترالیاواترپولو63175
   TatyanaGorbunovaروسیهژیمناستیک موزون63176
   EefkeMulderهلندهاکی63177
   HrachikJavakhyanارمنستانبوکس63178
   MaryThomson-Kingبریتانیاسوارکاری63178
   ValeriyBorchinروسیهدو و میدانی63178
   OksanaRakhmatulinaروسیهبسکتبال63180
   SharonHuntبریتانیاسوارکاری63180
   SvetlanaBoikoروسیهشمشیربازی63180
   TatyanaChernovaروسیهدو و میدانی63189
   FrancaIdokoنیجریهدو و میدانی64162
   KevinTanآمریکاژیمناستیک64163
   LeszekBlanikلهستانژیمناستیک64163
   SoleGarcíaآرژانتینهاکی64163
   RishodSobirovازبکستانجودو64164
   TakuyaNakaseژاپنژیمناستیک64165
   IsabellWerthآلمانسوارکاری64168
   IsabellWerthآلمانسوارکاری64168
   LovieJungآمریکاسافتبال64168
   NatalieWardاسترالیاسافتبال64168
   LiHongxiaچینهاکی64169
   MarianaRossiآرژانتینهاکی64169
   JillKintnerآمریکادوچرخه سواری64170
   JustinSpringآمریکاژیمناستیک64170
   FilipUdeکرواسیژیمناستیک64170
   VíctorSojoاسپانیاهاکی64170
   AnthonyTerrasفرانسهتیراندازی با تفنگ64170
   MeganQuann-Jendrickآمریکاشنا64170
   SherickaWilliamsجامائیکادو و میدانی64170
   SherickaWilliamsجامائیکادو و میدانی64170
   Bobby-GayeWilkinsجامائیکادو و میدانی64170
   BabettPeterآلمانفوتبال64171
   Seong-OkOکره جنوبیهندبال64171
   GintarėVolungevičiūtėلیتوانیقایقرانی با قایق بادبانی64171
   Anne-CarolineChaussonفرانسهدوچرخه سواری64172
   SofiaBekatorouیونانقایقرانی با قایق بادبانی64172
   KyliePalmerاسترالیاشنا64172
   ManusBoonjumnongتایلندبوکس64173
   KatalinKovácsمجارستانقایقرانی با کانو64173
   NatasaJanicمجارستانقایقرانی با کانو64173
   KatalinKovácsمجارستانقایقرانی با کانو64173
   NatasaJanicمجارستانقایقرانی با کانو64173
   Rosana برزیلفوتبال64173
   ChristineBrinkerآلمانتیراندازی با تفنگ64173
   RebeccaSoniآمریکاشنا64173
   RebeccaSoniآمریکاشنا64173
   RebeccaSoniآمریکاشنا64173
   TashaDanversبریتانیادو و میدانی64173
   NatashaHastingsآمریکادو و میدانی64173
   ConstanţaPipotă-Burcicăرومانیقایقرانی64174
   MerelWitteveenهلندقایقرانی با قایق بادبانی64174
   YelenaIsinbayevaروسیهدو و میدانی64174
   KatieHoffآمریکاشنا64175
   KatieHoffآمریکاشنا64175
   KatieHoffآمریکاشنا64175
   TatyanaVeshkurovaروسیهدو و میدانی64175
   PanFengzhenچینهاکی64176
   RosnielIglesiasکوبابوکس64177
   PangJiayingچینشنا64178
   PangJiayingچینشنا64178
   PangJiayingچینشنا64178
   Ramires برزیلفوتبال64179
   Naomivan Asهلندهاکی64179
   EmilySeebohmاسترالیاشنا64180
   YelenaDementyevaروسیهتنیس64180
   HendraSetiawanاندونزیبدمینتون64181
   NathanWilmotاسترالیاقایقرانی با قایق بادبانی64183
   AlexisVastineفرانسهبوکس64184
   Sheilla برزیلوالیبال64185
   GloriaKemasoudeنیجریهدو و میدانی65150
   Min-HoChoiکره جنوبیجودو65163
   ChenYingچینتیراندازی با تفنگ65164
   EricLamazeکاناداسوارکاری65165
   EricLamazeکاناداسوارکاری65165
   DanielleStewartاسترالیاسافتبال65165
   YuYangچینبدمینتون65166
   YuYangچینبدمینتون65166
   SofiaPapadopoulouیونانقایقرانی با قایق بادبانی65166
   ZuzanaŠtefečekováاسلواکیتیراندازی با تفنگ65166
   MikaSomeyaژاپنسافتبال65166
   Hai-RimSongکره جنوبیهندبال65167
   JannekeSchopmanهلندهاکی65168
   JennaSantoromitoاسترالیاواترپولو65169
   HannaMariënبلژیکدو و میدانی65169
   OlgaKharlanاوکراینشمشیربازی65170
   SnjezanaPejcicکرواسیتیراندازی با تفنگ65170
   ChiaraCaineroایتالیاتیراندازی با تفنگ65170
   HyleasFountainآمریکادو و میدانی65170
   Rolf-GöranBengtssonسوئدسوارکاری65171
   Yeong-RanOکره جنوبیهندبال65171
   RamonMillerباهامادو و میدانی65171
   ElenaKaliskáاسلواکیقایقرانی با کانو65172
   DmitrySautinروسیهشیرجه65172
   BiuraknHakhverdianهلندواترپولو65172
   CarliLloydآمریکافوتبال65173
   AbhinavBindraهندتیراندازی با تفنگ65173
   SimoneKootهلندواترپولو65173
   BenjaminKleibrinkآلمانشمشیربازی65174
   Min-HuiLeeکره جنوبیهندبال65174
   RosemarieWhyteجامائیکادو و میدانی65174
   ZhangNingچینبدمینتون65175
   Juan EstebanCuruchetآرژانتیندوچرخه سواری65175
   Ana MariaBranzaآلمانشمشیربازی65175
   Andréia برزیلفوتبال65175
   Jeong-HuiParkکره جنوبیهندبال65175
   RaquelCorralاسپانیاشنای موزون65175
   DrettiBainباهامادو و میدانی65175
   FernandoGagoآرژانتینفوتبال65176
   XuLijiaچینقایقرانی با قایق بادبانی65176
   YuriySukhorukovاوکراینتیراندازی با تفنگ65176
   MelSchlangerاسترالیاشنا65176
   MelSchlangerاسترالیاشنا65176
   MariyaSidorovaروسیههندبال65178
   AmyHetzelاسترالیاواترپولو65178
   NicoleReinhardtآلمانقایقرانی با کانو65179
   RichardMateelongکنیادو و میدانی65179
   JoanLlanerasاسپانیادوچرخه سواری65180
   JoanLlanerasاسپانیادوچرخه سواری65180
   KerstinGarefrekesآلمانفوتبال65180
   Katrine LundeHaraldsenنروژهندبال65181
   SteveGuerdatسوئیسسوارکاری65182
   MarleenVeldhuisهلندشنا65182
   WeiQiuyueچینوالیبال65182
   MehdiBaalaفرانسهدو و میدانی65183
   MasatoUchishibaژاپنجودو66160
   Ok-ImWonکره شمالیجودو66162
   SushilKumarهندکشتی66163
   TullyBevilaquaاسترالیابسکتبال66165
   FélixDíazدومنیکابوکس66165
   RachelBuehlerآمریکافوتبال66165
   KellyKretschmanآمریکاسافتبال66165
   ChristineMarshallآمریکاشنا66165
   NoelBarrionuevoآرژانتینهاکی66167
   YordanisArencibiaکوباجودو66167
   AnnaTunnicliffeآمریکاقایقرانی با قایق بادبانی66168
   KanatBegaliyevقرقیزستانکشتی66168
   MikhailSemyonovبلاروسکشتی66168
   ErinnSmartآمریکاشمشیربازی66170
   TashaKaiآمریکافوتبال66170
   RamazanŞahinترکیهکشتی66170
   JavierMascheranoآرژانتینفوتبال66171
   Daniela برزیلفوتبال66171
   AndriyStadnikاوکراینکشتی66171
   ShannonBoxxآمریکافوتبال66172
   Simone برزیلفوتبال66172
   Jae-YoungYoonکره جنوبیتنیس روی میز66172
   SteeveGuénotفرانسهکشتی66172
   ArmenVardanianاوکراینکشتی66172
   JessicaMendozaآمریکاسافتبال66173
   Gillianvan den Bergهلندواترپولو66173
   YuliyaChermoshanskayaروسیهدو و میدانی66174
   HannaThompsonآمریکاشمشیربازی66175
   YelenaDmitriyevaروسیههندبال66175
   WarrenPotentاسترالیاتیراندازی با تفنگ66175
   LaceyNymeyerآمریکاشنا66175
   JaouadGharibمراکشدو و میدانی66176
   ShaharZubariاسرائیلقایقرانی با قایق بادبانی66177
   TessaParkinsonاسترالیاقایقرانی با قایق بادبانی66177
   OtarTushishviliگرجستانکشتی66177
   Keri-AnnePayneبریتانیاشنا66178
   TiaHellebautبلژیکدو و میدانی66182
   JuliaSmitآمریکاشنا66183
   JuliaSmitآمریکاشنا66183
   SatokoMabuchiژاپنسافتبال67163
   PriscillaLopes-Schliepکانادادو و میدانی67163
   JodieBoweringاسترالیاسافتبال67167
   LionelMessiآرژانتینفوتبال67169
   WangFengچینشیرجه67170
   MichaelFraterجامائیکادو و میدانی67170
   YukiOtaژاپنشمشیربازی67171
   YingyangBaoچینشمشیربازی67172
   Rafinha برزیلفوتبال67172
   RobynAh Mow-Santosآمریکاوالیبال67172
   MattMitchamاسترالیاشیرجه67174
   Gyeong-SeonHwangکره جنوبیتکواندو67174
   SandraŠarićکرواسیتکواندو67175
   JosefaIdem-Guerriniایتالیاقایقرانی با کانو67176
   MikhailIgnatyevروسیهدوچرخه سواری67176
   StephRiceاسترالیاشنا67176
   StephRiceاسترالیاشنا67176
   StephRiceاسترالیاشنا67176
   GwladysEpangueفرانسهتکواندو67176
   GørilSnorroeggenنروژهندبال67177
   IrinaPoltoratskayaروسیههندبال67177
   RanomiKromowidjojoهلندشنا67178
   Manonvan Rooijenهلندشنا67178
   ZhuQinanچینتیراندازی با تفنگ67180
   LiuZigeچینشنا67181
   AngieBainbridgeاسترالیاشنا67181
   KarinThürigسوئیسدوچرخه سواری67182
   IlonaKorstinروسیهبسکتبال67183
   AndreasHelgstrandدانمارکسوارکاری67183
   KristineLundeنروژهندبال67183
   JeremyWarinerآمریکادو و میدانی67188
   JeremyWarinerآمریکادو و میدانی67188
   AmyRodriguezآمریکافوتبال68163
   KimRhodeآمریکاتیراندازی با تفنگ68163
   ClaudiaBurkartآرژانتینهاکی68165
   BeataMikołajczykلهستانقایقرانی با کانو68170
   KerstinStegemannآلمانفوتبال68170
   CoreyCogdellآمریکاتیراندازی با تفنگ68170
   GuoDanچینتیراندازی با کمان68171
   Kóki برزیلفوتبال68171
   UrsulaHollآلمانفوتبال68172
   Daniëllede Bruijnهلندواترپولو68172
   ShereefaLloydجامائیکادو و میدانی68172
   NinoSchurterسوئیسدوچرخه سواری68173
   Cha-YeonKimکره جنوبیهندبال68173
   Anne-LaureViardفرانسهقایقرانی با کانو68174
   VictoriaNikichinaروسیهشمشیربازی68174
   ZhaoYudiaoچینهاکی68174
   SungYu-Chiتایوانتکواندو68174
   AletteSijbringهلندواترپولو68174
   SueBirdآمریکابسکتبال68175
   WeiYiliچینبدمینتون68175
   GlebGalperinروسیهشیرجه68175
   GlebGalperinروسیهشیرجه68175
   TinaCookبریتانیاسوارکاری68175
   TinaCookبریتانیاسوارکاری68175
   YangYuچینشنا68175
   SerenaWilliamsآمریکاتنیس68175
   MaksimDyldinروسیهدو و میدانی68175
   SarahWebbبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی68176
   TangJingzhiچینشنا68176
   Tae-JinSonکره جنوبیتکواندو68176
   ServetTazegülترکیهتکواندو68176
   TianJiaچینوالیبال ساحلی68177
   FedericaPellegriniایتالیاشنا68177
   LeiselJonesاسترالیاشنا68177
   LeiselJonesاسترالیاشنا68177
   LeiselJonesاسترالیاشنا68177
   MirnaJukicاتریششنا68178
   ShingoSuetsuguژاپندو و میدانی68178
   ChrisBrownباهامادو و میدانی68178
   ZhuQianweiچینشنا68179
   GroHammersengنروژهندبال68180
   HuBinyuanچینتیراندازی با تفنگ68180
   FemkeHeemskerkهلندشنا68180
   CaiYunچینبدمینتون68181
   SamuelSánchezاسپانیادوچرخه سواری68181
   DaraTorresآمریکاشنا68183
   DaraTorresآمریکاشنا68183
   DaraTorresآمریکاشنا68183
   MarkLopezآمریکاتکواندو68183
   NickWillisنیوزیلنددو و میدانی68183
   XueMingچینوالیبال68193
   LiuChunhongچینوزنه‌برداری69160
   OksanaSlivenkoروسیهوزنه‌برداری69164
   DonnyRobinsonآمریکادوچرخه سواری69165
   Tigran G.Martirosyanارمنستانوزنه‌برداری69165
   GervasioDeferrاسپانیاژیمناستیک69166
   VirginiaKravariotiیونانقایقرانی با قایق بادبانی69166
   VencelasDabayaفرانسهوزنه‌برداری69167
   LiaoHuiچینوزنه‌برداری69168
   Jeong-JuKimکره جنوبیبوکس69170
   BrittaOppeltآلمانقایقرانی69172
   BakhytSarsekbayevقزاقستانبوکس69173
   AnnekatrinThieleآلمانقایقرانی69173
   MaríaEspinozaمکزیکتکواندو69173
   BershawnJacksonآمریکادو و میدانی69173
   CarlosBanteuxکوبابوکس69174
   SergiEnriqueاسپانیاهاکی69174
   HinrichRomeikeآلمانسوارکاری69175
   HinrichRomeikeآلمانسوارکاری69175
   BelénSucciآرژانتینهاکی69175
   MaartjePaumenهلندهاکی69176
   ChibuzorOkonkwoنیجریهفوتبال69177
   Hanati SilamuSilamuچینبوکس69179
   JenniScreenاسترالیابسکتبال69180
   JulienAbsalonفرانسهدوچرخه سواری69180
   OlivierBaussetفرانسهقایقرانی با قایق بادبانی69180
   ChrisNewtonبریتانیادوچرخه سواری69181
   JonasWarrerدانمارکقایقرانی با قایق بادبانی69181
   MichaelMørkøvدانمارکدوچرخه سواری69183
   IkechukwuEzenwaنیجریهفوتبال69185
   ThaisHenríquezاسپانیاشنای موزون69185
   RebeccaAdlingtonبریتانیاشنا70179
   RebeccaAdlingtonبریتانیاشنا70179
   MasaeUenoژاپنجودو70160
   AnnaMearesاسترالیادوچرخه سواری70165
   NataliyaDavydovaاوکراینوزنه‌برداری70165
   HannahDavisاسترالیاقایقرانی با کانو70167
   Chol-MinPakکره شمالیجودو70169
   SaraNordenstamنروژشنا70169
   MelRipponاسترالیاواترپولو70169
   DuJingچینبدمینتون70170
   GuoShuangچیندوچرخه سواری70170
   SadaJocobsonآمریکاشمشیربازی70170
   SadaJacobsonآمریکاشمشیربازی70170
   Ilsinho برزیلفوتبال70170
   Nam-SunKimکره جنوبیهندبال70170
   RondaRouseyآمریکاجودو70170
   DiegoRomeroایتالیاقایقرانی با قایق بادبانی70170
   EmiInuiژاپنسافتبال70170
   NinaSolheimنروژتکواندو70170
   MatthiasWitthausآلمانهاکی70172
   JamieDwyerاسترالیاهاکی70172
   YalennisCastilloکوباجودو70172
   ErinPhillipsاسترالیابسکتبال70173
   IkerMartínezاسپانیاقایقرانی با قایق بادبانی70173
   EmmaKnoxاسترالیاواترپولو70173
   AaronArmstrongترینیداد و توباگودو و میدانی70173
   LyndsieFogartyاسترالیاقایقرانی با کانو70174
   NadineAngererآلمانفوتبال70174
   YekaterinaMarennikovaروسیههندبال70174
   EduardArbósاسپانیاهاکی70174
   MaYiboچینهاکی70174
   NickFfrostاسترالیاشنا70174
   Yong-GyuLeeکره جنوبیبیس‌بال70175
   MistyMayآمریکاوالیبال ساحلی70175
   IlliaKvashaاوکراینشیرجه70175
   HopeSoloآمریکافوتبال70175
   TiborWeißenbornآلمانهاکی70175
   EliMathesonاسترالیاهاکی70175
   ErinCafaroآمریکاقایقرانی70175
   ChristineOhuruoguبریتانیادو و میدانی70175
   NicolásParejaآرژانتینفوتبال70177
   AnnemiekeBesهلندقایقرانی با قایق بادبانی70177
   SimonWhitfieldکاناداسه گانه70177
   ViktorRubanاوکراینتیراندازی با کمان70178
   LinDanچینبدمینتون70178
   FabienLefèvreفرانسهقایقرانی با کانو70178
   YaseminSmitهلندواترپولو70178
   NestaCarterجامائیکادو و میدانی70178
   KatrinWagner-Augustinآلمانقایقرانی با کانو70179
   KatrinWagner-Augustinآلمانقایقرانی با کانو70179
   HisayoshiSatoژاپنشنا70179
   BrittaHeidemannآلمانشمشیربازی70180
   MondayJamesنیجریهفوتبال70180
   DarrenBundockاسترالیاقایقرانی با قایق بادبانی70180
   EmilySilverآمریکاشنا70180
   ZhouYafeiچینشنا70180
   ThiagoNevesبرزیلفوتبال70182
   DinaraSafinaروسیهتنیس70182
   MiekeCaboutهلندواترپولو70182
   NataliyaDobrynskaاوکرایندو و میدانی70182
   EdithBoschهلندجودو70183
   ŁukaszPawłowskiلهستانقایقرانی70183
   JoeGlanfieldبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی70183
   LobkeBerkhoutهلندقایقرانی با قایق بادبانی70183
   Kara LynnJoyceآمریکاشنا70183
   Kara LynnJoyceآمریکاشنا70183
   IrvingSaladinoپانامادو و میدانی70183
   ZhangXiچینوالیبال ساحلی70184
   AnneVan Olstدانمارکسوارکاری70184
   YekaterinaAndryushinaروسیههندبال70185
   FemkeDekkerهلندقایقرانی70186
   HelenTangerهلندقایقرانی70186
   Jaqueline برزیلوالیبال70186
   AsbelKipropکنیادو و میدانی70186
   EfeAmbroseنیجریهفوتبال70187
   Annemiekde Haanهلندقایقرانی70187
   KerriWalshآمریکاوالیبال ساحلی70188
   Hans PeterMinderhoudهلندسوارکاری70188
   TomAshleyنیوزیلندقایقرانی با قایق بادبانی70188
   Mari برزیلوالیبال70188
   MaYunwenچینوالیبال70189
   BlankaVlašićکرواسیدو و میدانی70193
   ZhaoRuiruiچینوالیبال70196
   Bárbara برزیلفوتبال71170
   RamónAlegreاسپانیاهاکی71171
   MelanieBehringerآلمانفوتبال71172
   RafaelSóbisبرزیلفوتبال71173
   SongQinglingچینهاکی71174
   AntónPazاسپانیاقایقرانی با قایق بادبانی71175
   AgnieszkaWieszczekلهستانکشتی71175
   Ji-ManHwangکره جنوبیبدمینتون71176
   NatáliaFalavignaبرزیلتکواندو71178
   Alexandre Pato برزیلفوتبال71179
   Sun-YeongHeoکره جنوبیهندبال71180
   GeraintThomasبریتانیادوچرخه سواری71183
   DmitrijOvtcharovآلمانتنیس روی میز71183
   MalcolmPageاسترالیاقایقرانی با قایق بادبانی71185
   BevanDochertyنیوزیلندسه گانه71185
   Ilsevan der Meijdenهلندواترپولو71185
   StankaZlatevaبلغارستانکشتی72163
   BecRipponاسترالیاواترپولو72167
   RossEdgarبریتانیادوچرخه سواری72168
   LautaroAcostaآرژانتینفوتبال72168
   Seong-HyeonParkکره جنوبیتیراندازی با کمان72170
   Seong-HyeonParkکره جنوبیتیراندازی با کمان72170
   BrittanyHayesآمریکاواترپولو72170
   KyokoHamaguchiژاپنکشتی72170
   SaschaKleinآلمانشیرجه72172
   KielBrownاسترالیاهاکی72172
   TanyaHardingاسترالیاسافتبال72172
   Marcelo برزیلفوتبال72173
   LaurenCheneyآمریکافوتبال72173
   RasmusQuistدانمارکقایقرانی72173
   MikhailKuznetsovروسیهقایقرانی با کانو72174
   YukikoUenoژاپنسافتبال72174
   CarlosEspínolaآرژانتینقایقرانی با قایق بادبانی72175
   Jong-OJinکره جنوبیتیراندازی با تفنگ72175
   OleksandrPetrivاوکراینتیراندازی با تفنگ72175
   Jong-OJinکره جنوبیتیراندازی با تفنگ72175
   WangHaoچینتنیس روی میز72175
   WangHaoچینتنیس روی میز72175
   BenjaminWeßآلمانهاکی72176
   ChristianeHuthآلمانقایقرانی72177
   SarahStevensonبریتانیاتکواندو72177
   WangJiaoچینکشتی72177
   TonjeNøstvoldنروژهندبال72178
   Jeong-HoHongکره جنوبیهندبال72178
   VasiliosPolymerosیونانقایقرانی72178
   Seung-MinYuکره جنوبیتنیس روی میز72178
   PatrickHausdingآلمانشیرجه72179
   EddieOckendenاسترالیاهاکی72179
   Jens-ErikMadsenدانمارکدوچرخه سواری72180
   Im-JeongChoiکره جنوبیهندبال72180
   IsabelSwanبرزیلقایقرانی با قایق بادبانی72180
   FernandoEchavarriاسپانیاقایقرانی با قایق بادبانی72180
   ZhangNaچینوالیبال72180
   LeonelSuárezکوبادو و میدانی72180
   PeterOdemwingieنیجریهفوتبال72181
   BartłomiejPawełczakلهستانقایقرانی72182
   RajmondDebevecاسلونیتیراندازی با تفنگ72182
   JunichiMiyashitaژاپنشنا72182
   OleksiyPryhorovاوکراینشیرجه72183
   PeterThomsenآلمانسوارکاری72183
   ThiagoSilvaبرزیلفوتبال72183
   InnaBliznovaروسیههندبال72183
   MiłoszBernatajtysلهستانقایقرانی72183
   JulienBontempsفرانسهقایقرانی با قایق بادبانی72183
   TonjeLarsenنروژهندبال72184
   ThomasEbertدانمارکقایقرانی72184
   MortenJørgensenدانمارکقایقرانی72184
   IrinaSokolovskayaروسیهبسکتبال72186
   PawełRańdaلهستانقایقرانی72186
   WangJieچینوالیبال ساحلی72187
   DimitrisMougiosیونانقایقرانی72191
   Ismail AhmedIsmailسوداندو و میدانی72193
   RenéEndersآلماندوچرخه سواری73165
   RalfSchumannآلمانتیراندازی با تفنگ73167
   NicoleDavisآمریکاوالیبال73167
   MichalMartikánاسلواکیقایقرانی با کانو73170
   TairiaFlowersآمریکاسافتبال73170
   LaurenLappinآمریکاسافتبال73170
   TraceyMosleyاسترالیاسافتبال73170
   PattyCardenasآمریکاواترپولو73170
   MarielZagunisآمریکاشمشیربازی73173
   MarielZagunisآمریکاشمشیربازی73173
   Diego برزیلفوتبال73173
   JuanFernándezاسپانیاهاکی73174
   CappiePondexterآمریکابسکتبال73175
   TamásKissمجارستانقایقرانی با کانو73175
   ÉverBanegaآرژانتینفوتبال73175
   ElnurMəmmədliآذربایجانجودو73175
   RasulBokiyevتاجیکستانجودو73175
   KateGyntherاسترالیاواترپولو73175
   BenjaminBoukpetiتوگوقایقرانی با کانو73176
   SebastianBiederlackآلمانهاکی73176
   LeandroGuilheiroبرزیلجودو73176
   GeorgetaDamian-Andrunacheرومانیقایقرانی73177
   GeorgetaDamian-Andrunacheرومانیقایقرانی73177
   HirokoSakaiژاپنسافتبال73177
   MarinaKarpuninaروسیهبسکتبال73178
   Jae-JinLeeکره جنوبیبدمینتون73178
   SalvatoreSanzoایتالیاشمشیربازی73178
   EliseLaverickبریتانیاقایقرانی73178
   KosukeKitajimaژاپنشنا73178
   KosukeKitajimaژاپنشنا73178
   KosukeKitajimaژاپنشنا73178
   AlisonGregorkaآمریکاواترپولو73178
   NovaWidiantoاندونزیبدمینتون73179
   JoséSosaآرژانتینفوتبال73179
   SaniKaitaنیجریهفوتبال73179
   HannesPeckoltآلمانقایقرانی با قایق بادبانی73179
   NikitaCuffeاسترالیاواترپولو73179
   Yong-DaeLeeکره جنوبیبدمینتون73180
   ElaineBreedenآمریکاشنا73180
   ChenJinچینبدمینتون73181
   AndreasDibowskiآلمانسوارکاری73181
   MihaiCovaliuرومانیشمشیربازی73181
   TimoBollآلمانتنیس روی میز73181
   Yeong-MinGoکره جنوبیبیس‌بال73182
   RebeccaRomeroبریتانیادوچرخه سواری73182
   ZhouSuhongچینوالیبال73182
   RodicaFlorea-Şerbanرومانیقایقرانی73183
   LotteFriisدانمارکشنا73183
   JaimeHippآمریکاواترپولو73183
   ZacPurchaseبریتانیاقایقرانی73184
   VladislavFrolovروسیهدو و میدانی73184
   IainBrambellکاناداقایقرانی73185
   MikeLewisکاناداقایقرانی73185
   LiamParsonsکاناداقایقرانی73185
   ChristineMagnusonآمریکاشنا73185
   AllisonSchmittآمریکاشنا73185
   ChristineMagnusonآمریکاشنا73185
   VenusWilliamsآمریکاتنیس73185
   AlexSchwazerایتالیادو و میدانی73185
   Annemariekevan Rumptهلندقایقرانی73186
   LiuYananچینوالیبال73186
   LiJuanچینوالیبال73187
   Walewska برزیلوالیبال73190
   Godfrey KhotsoMokoenaآفریقای جنوبیدو و میدانی73190
   AnetaPastuszka-Koniecznaلهستانقایقرانی با کانو74167
   ManucharK'virk'eliaگرجستانکشتی74170
   CarlosNevadoآلمانهاکی74171
   NahoEmotoژاپنسافتبال74171
   SergioAgüeroآرژانتینفوتبال74172
   Karoline DyhreBreivangنروژهندبال74172
   Kari MetteJohansenنروژهندبال74172
   SoslanTigiyevازبکستانکشتی74172
   PabloZabaletaآرژانتینفوتبال74174
   TimoWeßآلمانهاکی74175
   YavorYanakievبلغارستانکشتی74175
   AndrejusZadneprovskisلیتوانیپنجگانه74176
   MaLinچینتنیس روی میز74176
   MaLinچینتنیس روی میز74176
   MuradGaydarovبلاروسکشتی74176
   McLainWardآمریکاسوارکاری74177
   KirilTerzievبلغارستانکشتی74177
   PangWeiچینتیراندازی با تفنگ74178
   ChangYongxiangچینکشتی74178
   ChristopheGuénotفرانسهکشتی74178
   Lucas برزیلفوتبال74179
   BirgitPrinzآلمانفوتبال74179
   YulieskiGourrielکوبابیس‌بال74180
   SarahSiegelaarهلندقایقرانی74180
   BuvaisaSaytiyevروسیهکشتی74180
   Hyo-JeongLeeکره جنوبیبدمینتون74181
   Hyo-JeongLeeکره جنوبیبدمینتون74181
   Luis MiguelRodríguezکوبابیس‌بال74181
   MarkHunterبریتانیاقایقرانی74181
   EnikoBarabasرومانیقایقرانی74181
   StevenBurkeبریتانیادوچرخه سواری74183
   Tae-HwanParkکره جنوبیشنا74183
   Tae-HwanParkکره جنوبیشنا74183
   NelsonÉvoraپرتغالدو و میدانی74183
   Jan PeterPeckoltآلمانقایقرانی با قایق بادبانی74184
   Paula برزیلوالیبال74184
   JurajTarrاسلواکیقایقرانی با کانو74190
   NadezhdaYevstyukhinaروسیهوزنه‌برداری75164
   CaoLeiچینوزنه‌برداری75168
   Gi-ChunWangکره جنوبیجودو75171
   EzequielLavezziآرژانتینفوتبال75173
   LindseyBergآمریکاوالیبال75173
   Geun-UJeongکره جنوبیبیس‌بال75174
   KaraLawsonآمریکابسکتبال75175
   GiorvisDuvergelکوبابیس‌بال75175
   ArturAivazianاوکراینتیراندازی با تفنگ75175
   AllaVazheninaقزاقستانوزنه‌برداری75175
   DenysYurchenkoاوکرایندو و میدانی75175
   PavolHochschornerاسلواکیقایقرانی با کانو75176
   TomaszMotykaلهستانشمشیربازی75176
   JuanGarcíaاسپانیاهندبال75176
   RobHammondاسترالیاهاکی75176
   DavidGuestاسترالیاهاکی75177
   BairBadyonovروسیهتیراندازی با کمان75178
   NicoleBarnhartآمریکافوتبال75178
   KimWilloughbyآمریکاوالیبال75178
   RobertAndrzejukلهستانشمشیربازی75179
   LiamDe Youngاسترالیاهاکی75179
   EmilioCorrea, Jr.کوبابوکس75180
   AdamWierciochلهستانشمشیربازی75180
   ErikVendtآمریکاشنا75180
   HeatherPetriآمریکاواترپولو75180
   NaokiTsukaharaژاپندو و میدانی75180
   RodoslawZawrotniakلهستانشمشیربازی75181
   EmmanuelEkpoنیجریهفوتبال75181
   DarrenSutherlandایرلندبوکس75182
   VijenderSinghهندبوکس75182
   JuanRiquelmeآرژانتینفوتبال75182
   MaritFrafjordنروژهندبال75182
   FergusKavanaghاسترالیاهاکی75182
   StephanieSchillerآلمانقایقرانی75182
   NienkeKingmaهلندقایقرانی75182
   EmmanuelCallanderترینیداد و توباگودو و میدانی75182
   PennyTaylorاسترالیابسکتبال75183
   KeethSmartآمریکاشمشیربازی75183
   MarkKnowlesاسترالیاهاکی75183
   AnnaMickelson-Cumminsآمریکاقایقرانی75183
   YangHaoچینوالیبال75183
   FengKunچینوالیبال75183
   KestonBledmanترینیداد و توباگودو و میدانی75183
   JulienPilletفرانسهشمشیربازی75184
   DavidAlegreاسپانیاهاکی75184
   MadsRasmussenدانمارکقایقرانی75184
   SantiagoLangeآرژانتینقایقرانی با قایق بادبانی75184
   TakuroFujiiژاپنشنا75184
   JamesWilliamsآمریکاشمشیربازی75185
   FemiAjiloreنیجریهفوتبال75185
   EskildEbbesenدانمارکقایقرانی75185
   JonBeareکاناداقایقرانی75185
   ChristianReitzآلمانتیراندازی با تفنگ75185
   Iefkevan Belkumهلندواترپولو75185
   MeikeDe Nooyهلندواترپولو75185
   JonderMartínezکوبابیس‌بال75187
   MadsAndersenدانمارکقایقرانی75187
   BorisSteimetzفرانسهشنا75187
   LauraSummertonاسترالیابسکتبال75189
   XueChenچینوالیبال ساحلی75189
   ManZhongچینشمشیربازی75190
   KimberlyGlassآمریکاوالیبال75190
   JanFrodenoآلمانسه گانه75193
   XuYunliچینوالیبال75196
   AliciaMcCormackاسترالیاواترپولو76167
   GlennAshbyاسترالیاقایقرانی با قایق بادبانی76170
   AlexandreDespatieکاناداشیرجه76173
   Else-MartheSørlieنروژهندبال76177
   DebbieFloodبریتانیاقایقرانی76177
   JaroslavVolfجمهوری چکقایقرانی با کانو76178
   XavierRibasاسپانیاهاکی76178
   CarolineEvers-Swindellنیوزیلندقایقرانی76178
   AnnieVernonبریتانیاقایقرانی76179
   Sassá برزیلوالیبال76179
   NobuharuAsaharaژاپندو و میدانی76179
   Hernanes برزیلفوتبال76180
   Ronaldinho برزیلفوتبال76180
   MichaelMathieuباهامادو و میدانی76180
   RodrigoGarzaاسپانیاهاکی76182
   Carol برزیلوالیبال76182
   JamesDeGaleبریتانیابوکس76183
   KatjaNybergنروژهندبال76183
   LyudmilaPostnovaروسیههندبال76183
   ThomasLurzآلمانشنا76183
   LouisSmithبریتانیاژیمناستیک76184
   JoanneJacksonبریتانیاشنا76184
   Gyeong-MoParkکره جنوبیتیراندازی با کمان76185
   Gyeong-MoParkکره جنوبیتیراندازی با کمان76185
   TamikaCatchingsآمریکابسکتبال76185
   IanMillarکاناداسوارکاری76185
   DenisAlekseyevروسیهدو و میدانی76185
   MichaelFærk Christensenدانمارکدوچرخه سواری76186
   PaulManningبریتانیادوچرخه سواری76189
    برزیلفوتبال76189
   Bruninho برزیلوالیبال76190
   Murilo برزیلوالیبال76190
   Fabiana برزیلوالیبال76193
   TatyanaShchyegolevaروسیهبسکتبال76195
   WilliamFox-Pittبریتانیاسوارکاری76195
   DanilaIzotovروسیهشنا76195
   Jae-HyokSaکره جنوبیوزنه‌برداری77165
   GevorgDavtyanارمنستانوزنه‌برداری77165
   LiHongliچینوزنه‌برداری77168
   MattEmmonsآمریکاتیراندازی با تفنگ77172
   VincentHancockآمریکاتیراندازی با تفنگ77172
   WillSimpsonآمریکاسوارکاری77173
   YangXiuliچینجودو77173
   Jong-UkLeeکره جنوبیبیس‌بال77176
   XueTanچینشمشیربازی77176
   Ânderson برزیلفوتبال77176
   RumyanaDzhadzharova-Neykovaبلغارستانقایقرانی77177
   MikeKoploveآمریکابیس‌بال77178
   JustineSmethurstاسترالیاسافتبال77178
   EddieTubauاسپانیاهاکی77180
   MichelleGueretteآمریکاقایقرانی77180
   SergeyUleginروسیهقایقرانی با کانو77181
   MickaëlBourgainفرانسهدوچرخه سواری77181
   MickaëlBourgainفرانسهدوچرخه سواری77181
   OliverKornآلمانهاکی77181
   ChrisPaulآمریکابسکتبال77183
   TangBinچینقایقرانی77183
   AlekseyVerbovروسیهوالیبال77183
   JessicaSteffensآمریکاواترپولو77183
   Luis MiguelNavasکوبابیس‌بال77184
   MatthewWellsاسترالیاهاکی77184
   KathrinBoronآلمانقایقرانی77184
   JennieFinchآمریکاسافتبال77185
   JiangLinچینتیراندازی با کمان77186
   VioricaSusanuرومانیقایقرانی77186
   VioricaSusanuرومانیقایقرانی77186
   ChristianSüßآلمانتنیس روی میز77186
   HéctorOlivera Jr.کوبابیس‌بال77187
   SvetlanaAbrosimovaروسیهبسکتبال77188
   YevgenyLagunovروسیهشنا77188
   ZhangLinچینشنا77189
   AdielPalmaکوبابیس‌بال77190
   BradleyWigginsبریتانیادوچرخه سواری77190
   BradleyWigginsبریتانیادوچرخه سواری77190
   LaurenWengerآمریکاواترپولو77191
   DavidNevilleآمریکادو و میدانی77193
   DavidNevilleآمریکادو و میدانی77193
   LisaLeslieآمریکابسکتبال77196
   StéphaniePossamaiفرانسهجودو78172
   OndřejŠtěpánekجمهوری چکقایقرانی با کانو78173
   ArielPestanoکوبابیس‌بال78175
   ChineduOgbukeنیجریهفوتبال78175
   NatashaWatleyآمریکاسافتبال78175
   YipsiMorenoکوبادو و میدانی78175
   ChristinaObergföllآلماندو و میدانی78175
   AmbruseVanzekinنیجریهفوتبال78176
   Jin-ManParkکره جنوبیبیس‌بال78177
   Chang-HwanLeeکره جنوبیتیراندازی با کمان78178
   YangWenjunچینقایقرانی با کانو78178
   WalterPérezآرژانتیندوچرخه سواری78178
   GeorginaEvers-Swindellنیوزیلندقایقرانی78178
   MichaëlGuigouفرانسههندبال78179
   GiampoieroPastoreایتالیاشمشیربازی78180
   RocOlivaاسپانیاهاکی78180
   Jae-BeomKimکره جنوبیجودو78180
   PaulGoodisonبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی78180
   Won-SamJangکره جنوبیبیس‌بال78181
   ShaneRoseاسترالیاسوارکاری78181
   KikoFábregasاسپانیاهاکی78182
   WuYouچینقایقرانی78182
   GaoYulanچینقایقرانی78182
   DianaTaurasiآمریکابسکتبال78183
   TobiasHaukeآلمانهاکی78183
   PolAmatاسپانیاهاکی78183
   Marcelinho برزیلوالیبال78183
   MarliesSmuldersهلندقایقرانی78184
   Escadinha برزیلوالیبال78184
   AntonKokorinروسیهدو و میدانی78184
   ToniTaulerاسپانیادوچرخه سواری78185
   WestleyGoughنیوزیلنددوچرخه سواری78185
   ManuelaLutzeآلمانقایقرانی78185
   EdClancyبریتانیادوچرخه سواری78186
   MikhailPolishchukروسیهشنا78186
   NataliyaVodopyanovaروسیهبسکتبال78188
   DavidFlorenceبریتانیاقایقرانی با کانو78188
   JesseSergentنیوزیلنددوچرخه سواری78188
   MatteoTagliariolایتالیاشمشیربازی78188
   MatteoTagliariolایتالیاشمشیربازی78188
   RobertScheidtبرزیلقایقرانی با قایق بادبانی78188
   EamonSullivanاسترالیاشنا78189
   EamonSullivanاسترالیاشنا78189
   EamonSullivanاسترالیاشنا78189
   DiegoConfalonieriایتالیاشمشیربازی78190
   AlfredoRotaایتالیاشمشیربازی78190
   OladapoOlufemiنیجریهفوتبال78190
   CandaceParkerآمریکابسکتبال78193
   BrendaVillaآمریکاواترپولو79163
   MichalRiszdorferاسلواکیقایقرانی با کانو79176
   PromiseIsaacنیجریهفوتبال79178
   ElsieWindesآمریکاواترپولو79178
   ReggieWitherspoonآمریکادو و میدانی79178
   MauroNespoliایتالیاتیراندازی با کمان79180
   KatieSmithآمریکابسکتبال79180
   OnyekachiApamنیجریهفوتبال79180
   VictorObinnaنیجریهفوتبال79180
   MargaretHoelzerآمریکاشنا79180
   MargaretHoelzerآمریکاشنا79180
   MargaretHoelzerآمریکاشنا79180
   IbrahimCamejoکوبادو و میدانی79180
   AndreaFacchinایتالیاقایقرانی با کانو79182
   StanislasWawrinkaسوئیستنیس79182
   HadjSayed Bonehkohalایرانتکواندو79182
   JinZiweiچینقایقرانی79183
   AnnaGoodaleآمریکاقایقرانی79183
   CarolineLindآمریکاقایقرانی79183
   IoanaPapucرومانیقایقرانی79183
   DavidPayneآمریکادو و میدانی79183
   NorbertoGonzálezکوبابیس‌بال79184
   InnaSuslinaروسیههندبال79184
   AlbertSalaاسپانیاهاکی79185
   LindsaySchoopآمریکاقایقرانی79185
   SimonAspelinسوئدتنیس79185
   BetseyArmstrongآمریکاواترپولو79185
   MarcRyanنیوزیلنددوچرخه سواری79186
   TravisBrooksاسترالیاهاکی79186
   EdvinasKrungolcasلیتوانیپنجگانه79187
   ZhuGuoچینتکواندو79187
   FrankOstholtآلمانسوارکاری79188
   SusanFranciaآمریکاقایقرانی79188
   CatOstermanآمریکاسافتبال79188
   MahiedineMekhissi-Benabbadفرانسهدو و میدانی79190
   YevgeniyLukyanenkoروسیهدو و میدانی79190
   WaltonEllerآمریکاتیراندازی با تفنگ79191
   FabienGilotفرانسهشنا79192
   GustavLarssonسوئددوچرخه سواری79194
   Thaísa برزیلوالیبال79196
   DexterFowlerآمریکابیس‌بال79198
   Gyeong-MiJeongکره جنوبیجودو80169
   Mariekevan den Hamهلندواترپولو80169
   MiaSantoromitoاسترالیاواترپولو80169
   EduardoParetکوبابیس‌بال80170
   FrancescoD'Anielloایتالیاتیراندازی با تفنگ80170
   MichelEnríquezکوبابیس‌بال80175
   WalterDixآمریکادو و میدانی80175
   WalterDixآمریکادو و میدانی80175
   AlfredoDespaigneکوبابیس‌بال80177
   JasonKennyبریتانیادوچرخه سواری80177
   JasonKennyبریتانیادوچرخه سواری80177
   VladimirIsakovروسیهتیراندازی با تفنگ80178
   NoekiKleinهلندواترپولو80179
   MariyaAbakumovaروسیهدو و میدانی80179
   BelindaSnellاسترالیابسکتبال80180
   HeHanbinچینبدمینتون80180
   DmitryLarionovروسیهقایقرانی با کانو80180
   ArnaudTournantفرانسهدوچرخه سواری80180
   AlekseyMarkovروسیهدوچرخه سواری80180
   DiegoOcchiuzziایتالیاشمشیربازی80180
   KariGrimsbøنروژهندبال80180
   PhilipWitteآلمانهاکی80180
   ThomasJohanssonسوئدتنیس80180
   NiklasMeinertآلمانهاکی80181
   FranciscoCortésاسپانیاهاکی80181
   FuHaifengچینبدمینتون80182
   Eirik VeråsLarsenنروژقایقرانی با کانو80182
   LucAbaloفرانسههندبال80182
   SturlaÁsgeirssonایسلندهندبال80182
   XiAihuaچینقایقرانی80182
   KellyHardieاسترالیاسافتبال80182
   BarboraŠpotákováجمهوری چکدو و میدانی80182
   KimWraaeدانمارکقایقرانی با کانو80183
   AnnaBebingtonبریتانیاقایقرانی80183
   KatherineGraingerبریتانیاقایقرانی80183
   SimonaStrimbeschi-Muşatرومانیقایقرانی80183
   AdamPineاسترالیاشنا80183
   TanieleGofersاسترالیاواترپولو80183
   RaúlLópezاسپانیابسکتبال80184
   AndreasIhleآلمانقایقرانی با کانو80184
   MaxMüllerآلمانهاکی80185
   YekaterinaKhodatovich-Karstenبلاروسقایقرانی80185
   ZhangYangyangچینقایقرانی80185
   RafaelNadalاسپانیاتنیس80185
   RogerFedererسوئیستنیس80185
   OgonnaNnamaniآمریکاوالیبال80185
   Sang-EunOکره جنوبیتنیس روی میز80186
   LoganTomآمریکاوالیبال80186
   MartinIbsenدانمارکقایقرانی با قایق بادبانی80188
   GrantBritsاسترالیاشنا80188
   RichardThompsonترینیداد و توباگودو و میدانی80188
   RichardThompsonترینیداد و توباگودو و میدانی80188
   Emanuel برزیلوالیبال ساحلی80190
   UlrichRobeiriفرانسهشمشیربازی80190
   DeleAdeleyeنیجریهفوتبال80190
   Alexander DaleOenنروژشنا80190
   NovakĐokovićصربستانتنیس80190
   StevenLopezآمریکاتکواندو80191
   DayronRoblesکوبادو و میدانی80191
   SamBewleyنیوزیلنددوچرخه سواری80192
   AlexSilvaبرزیلفوتبال80192
   OussamaMellouliتونسشنا80192
   RyanCochraneکاناداشنا80192
   BorisSansonفرانسهشمشیربازی80193
   CésarCielo Filhoبرزیلشنا80195
   CésarCielo Filhoبرزیلشنا80195
   GermaineMasonبریتانیادو و میدانی80195
   MauroSarmientoایتالیاتکواندو80196
   KiyofumiNagaiژاپندوچرخه سواری81175
   QiuJianچینتیراندازی با تفنگ81176
   YerkebulanShynaliyevقزاقستانبوکس81178
   RomanHontiukاوکراینجودو81178
   CassiePattenبریتانیاشنا81178
   TiagoCamiloبرزیلجودو81180
   DoinaIgnatرومانیقایقرانی81181
   XavierFernándezاسپانیاقایقرانی با قایق بادبانی81181
   FabianCancellaraسوئیسدوچرخه سواری81186
   FabianCancellaraسوئیسدوچرخه سواری81186
   SolomonOkoronkwoنیجریهفوتبال81186
   KennyEganایرلندبوکس81187
   TinaThompsonآمریکابسکتبال81188
   ZhangXiaopingچینبوکس81188
   TonyJeffriesبریتانیابوکس81188
   TorstenEckbrettآلمانقایقرانی با کانو81188
   DavidDaviesبریتانیاشنا81188
   LászlóCseh, Jr.مجارستانشنا81190
   LászlóCseh, Jr.مجارستانشنا81190
   LászlóCseh, Jr.مجارستانشنا81190
   PabloPrigioniآرژانتینبسکتبال81191
   FrancesHoughtonبریتانیاقایقرانی81193
   CarynDaviesآمریکاقایقرانی81193
   AlekseyAlipovروسیهتیراندازی با تفنگ82176
   TanZongliangچینتیراندازی با تفنگ82178
   RonaldRauheآلمانقایقرانی با کانو82179
   GrantSchubertاسترالیاهاکی82180
   OleBischofآلمانجودو82180
   Min-JaeKimکره جنوبیبیس‌بال82181
   OlubayoAdefemiنیجریهفوتبال82181
   ThomasHallکاناداقایقرانی با کانو82182
   FernandoGonzálezشیلیتنیس82182
   SeimoneAugustusآمریکابسکتبال82185
   AshDelaneyاسترالیاشنا82185
   DwightThomasجامائیکادو و میدانی82185
   Dong-MinChaکره جنوبیتکواندو82187
   SteveHookerاسترالیادو و میدانی82187
   PeterHochschornerاسلواکیقایقرانی با کانو82188
   MacConeکاناداسوارکاری82188
   GarrettWeber-Galeآمریکاشنا82188
   GarrettWeber-Galeآمریکاشنا82188
   LaShawnMerrittآمریکادو و میدانی82188
   LaShawnMerrittآمریکادو و میدانی82188
   VasilijŽbogarاسلونیقایقرانی با قایق بادبانی82190
   JenniferJoinesآمریکاوالیبال82191
   LeevanSandsباهامادو و میدانی82191
   RogerKlugeآلماندوچرخه سواری82192
   StefanoCarozzoایتالیاشمشیربازی82193
   GrégoryMalletفرانسهشنا82196
   AleksandrSukhorukovروسیهشنا82198
   TayyibaHaneefآمریکاوالیبال82200
   VíctorTomásاسپانیاهندبال83176
   AlekseyAbalmasovبلاروسقایقرانی با کانو83180
   GemmaBeadsworthاسترالیاواترپولو83180
   BryanClayآمریکادو و میدانی83180
   RohaneeCoxاسترالیابسکتبال83182
   Taek-GeunLeeکره جنوبیبیس‌بال83182
   ZhangWenxiuچیندو و میدانی83182
   NataliyaShipilovaروسیههندبال83184
   AlexFábregasاسپانیاهاکی83184
   TakeshiMatsudaژاپنشنا83184
   YuliyaBichikبلاروسقایقرانی83185
   HaydenRoulstonنیوزیلنددوچرخه سواری83186
   HaydenRoulstonنیوزیلنددوچرخه سواری83186
   Gwang-HyeonKimکره جنوبیبیس‌بال83187
   Guðjón ValurSigurðssonایسلندهندبال83187
   DiegoAlvesبرزیلفوتبال83188
   ArturLitvinchukبلاروسقایقرانی با کانو83189
   EmmaRandallاسترالیابسکتبال83190
   AndreyKrauchankaبلاروسدو و میدانی83191
   AndreyMoiseyevروسیهپنجگانه83195
   AndreySilnovروسیهدو و میدانی83198
   YaroslavRybakovروسیهدو و میدانی83198
   YusupAbdusalomovتاجیکستانکشتی84170
   RevazMindorashviliگرجستانکشتی84175
   TarasDankoاوکراینکشتی84177
   NazmiAvlucaترکیهکشتی84177
   GeorgyKetoyevروسیهکشتی84178
   VicyohandriOdelínکوبابیس‌بال84179
   AndreaMinguzziایتالیاکشتی84179
   NatalieGoldaآمریکاواترپولو84180
   ZoltánFodorمجارستانکشتی84180
   CarlosPérezاسپانیاقایقرانی با کانو84182
   GrégoryBaugéفرانسهدوچرخه سواری84183
   JasonRogersآمریکاشمشیربازی84183
   OscarUstariآرژانتینفوتبال84183
   FlorianKellerآلمانهاکی84183
   MarkGangloffآمریکاشنا84183
   DeLishaMilton-Jonesآمریکابسکتبال84185
   ColinSmithبریتانیاقایقرانی84185
   AndraeWilliamsباهامادو و میدانی84185
   LeithBrodieاسترالیاشنا84187
   LeithBrodieاسترالیاشنا84187
   ErikVlčekاسلواکیقایقرانی با کانو84188
   NiklausSchurtenbergerسوئیسسوارکاری84188
   AlbertRocasاسپانیاهندبال84188
   DanielleScott-Arrudaآمریکاوالیبال84188
   AngeloTaylorآمریکادو و میدانی84188
   KerronClementآمریکادو و میدانی84188
   AngeloTaylorآمریکادو و میدانی84188
   KerronClementآمریکادو و میدانی84188
   RolineRepelaer van Drielهلندقایقرانی84189
   HollieGrimaاسترالیابسکتبال84190
   ArmanChilmanovقزاقستانتکواندو84190
   HuguesDuboscqفرانسهشنا84191
   HuguesDuboscqفرانسهشنا84191
   RudyFernándezاسپانیابسکتبال84195
   LuYongچینوزنه‌برداری85172
   AndreyRybakovبلاروسوزنه‌برداری85172
   Tigran V.Martirosyanارمنستانوزنه‌برداری85175
   Nathalie ZuSayn Wittgensteinدانمارکسوارکاری85176
   GyörgyKozmannمجارستانقایقرانی با کانو85179
   StaceyPorterاسترالیاسافتبال85179
   SantiFreixaاسپانیاهاکی85181
   AdamVan Koeverdenکاناداقایقرانی با کانو85182
   Suk-MinYoonکره جنوبیبیس‌بال85184
   NatalieTitcumeاسترالیاسافتبال85184
   DavidDavisاسپانیاهندبال85185
   AnnaKareyevaروسیههندبال85185
   AlexanderMayetaکوبابیس‌بال85186
   AksanaMiankovaبلاروسدو و میدانی85186
   AshleyCallusاسترالیاشنا85188
   JeromeJeannetفرانسهشمشیربازی85190
   JoëlAbatiفرانسههندبال85190
   NataliyaGelakhبلاروسقایقرانی85190
   WangLiqinچینتنیس روی میز85192
   WangLiqinچینتنیس روی میز85192
   Giba برزیلوالیبال85192
   FabriceJeannetفرانسهشمشیربازی85193
   FabriceJeannetفرانسهشمشیربازی85193
   NikitaLobintsevروسیهشنا85193
   FedericoFazioآرژانتینفوتبال85195
   DrewGinnاسترالیاقایقرانی85195
   LaurenJacksonاسترالیابسکتبال85196
   IrinaOsipovaروسیهبسکتبال85196
   VadimKhamuttskikhروسیهوالیبال85196
   ArkadyVyachaninروسیهشنا85200
   ArkadyVyachaninروسیهشنا85200
   YekaterinaLisinaروسیهبسکتبال85202
   MariyaStepanovaروسیهبسکتبال85203
   MaksimMikhaylovروسیهوالیبال85203
   Rodrigão برزیلوالیبال85205
   SophieDodémontفرانسهتیراندازی با کمان86173
   AttilaVajdaمجارستانقایقرانی با کانو86177
   YoandriUrgellésکوبابیس‌بال86178
   BrianBardenآمریکابیس‌بال86180
   ShawnCrawfordآمریکادو و میدانی86181
   DavidCalاسپانیاقایقرانی با کانو86183
   DavidCalاسپانیاقایقرانی با کانو86183
   OlivierGiraultفرانسههندبال86183
   Dong-HyeonImکره جنوبیتیراندازی با کمان86184
   YadierPedrosoکوبابیس‌بال86184
   AldoMontanoایتالیاشمشیربازی86184
   PaoloQuinterosآرژانتینبسکتبال86185
   JasonDonaldآمریکابیس‌بال86185
   Renan برزیلفوتبال86187
   SnorriGuðjónssonایسلندهندبال86187
   ScottFrandsenکاناداقایقرانی86188
   ElleLoganآمریکاقایقرانی86188
   FrédBousquetفرانسهشنا86188
   HenriHäkkinenفنلاندتیراندازی با تفنگ86189
   RickyRubioاسپانیابسکتبال86190
   MoritzFürsteآلمانهاکی86190
   SergioRomeroآرژانتینفوتبال86191
   DavidWaltersآمریکاشنا86191
   PeterVarellasآمریکاواترپولو86191
   IanCrockerآمریکاشنا86193
   MarinaKuzinaروسیهبسکتبال86195
   UsainBoltجامائیکادو و میدانی86196
   UsainBoltجامائیکادو و میدانی86196
   UsainBoltجامائیکادو و میدانی86196
   ScottTouzinskyآمریکاوالیبال86198
   AlexeiBellکوبابیس‌بال87176
   ToreBrovoldنروژتیراندازی با تفنگ87176
   EzequielGarayآرژانتینفوتبال87182
   PhilippZellerآلمانهاکی87183
   DesAbbottاسترالیاهاکی87184
   ClaytonFredericksاسترالیاسوارکاری87185
   JulienDesprésفرانسهقایقرانی87187
   StephenLambertاسترالیاهاکی87188
   RyanLochteآمریکاشنا87188
   RyanLochteآمریکاشنا87188
   RyanLochteآمریکاشنا87188
   RyanLochteآمریکاشنا87188
   NicolasNovarroآرژانتینفوتبال87190
   BevanGeorgeاسترالیاهاکی87190
   JulienBahainفرانسهقایقرانی87190
   MikeBryanآمریکاتنیس87191
   AndreyBogdanovichبلاروسقایقرانی با کانو87193
   RobinBellاسترالیاقایقرانی با کانو87193
   AvardMoncurباهامادو و میدانی87193
   Jose LuisAbajoاسپانیاشمشیربازی87194
   KirkPalmerاسترالیاشنا87194
   DorianMorteletteفرانسهقایقرانی87195
   SergeyGrankinروسیهوالیبال87195
   MiloradČavićصربستانشنا87198
   LucijaPolavderاسلونیجودو88167
   XueHaifengچینتیراندازی با کمان88181
   BronwenKnoxاسترالیاواترپولو88182
   BrendanHansenآمریکاشنا88183
   AlexRasmussenدانمارکدوچرخه سواری88185
   LarsenJensenآمریکاشنا88185
   RenéPoulsenدانمارکقایقرانی با کانو88187
   Breno برزیلفوتبال88187
   ToddRogersآمریکاوالیبال ساحلی88188
   AlexanderGrimmآلمانقایقرانی با کانو88188
   Jan-MarcoMontagآلمانهاکی88188
   RickyBerensآمریکاشنا88188
   TimBrabantsبریتانیاقایقرانی با کانو88189
   TimBrabantsبریتانیاقایقرانی با کانو88189
   PatrickMurphyاسترالیاشنا88190
   PatrickMurphyاسترالیاشنا88190
   AsafaPowellجامائیکادو و میدانی88190
   MonicaAbbottآمریکاسافتبال88191
   AdamWrightآمریکاواترپولو88191
   SaúlCraviottoاسپانیاقایقرانی با کانو88192
   Dante برزیلوالیبال88201
   AmauryLeveauxفرانسهشنا88202
   AmauryLeveauxفرانسهشنا88202
   YarelisBarriosکوبادو و میدانی89172
   JaysonNixآمریکابیس‌بال89180
   RichardRiszdorferاسلواکیقایقرانی با کانو89181
   ChristophZellerآلمانهاکی89185
   TimWieskötterآلمانقایقرانی با کانو89191
   AndrewSmithاسترالیاهاکی89191
   DavidCrawshayاسترالیاقایقرانی89191
   Márcio برزیلوالیبال ساحلی89192
   PhillipsIdowuبریتانیادو و میدانی89192
   ScottBrennanاسترالیاقایقرانی89193
   MichalJelińskiلهستانقایقرانی89194
   SuzyBatkovicاسترالیابسکتبال89195
   ReidPriddyآمریکاوالیبال89196
   RileySalmonآمریکاوالیبال89197
   SergeyTetyukhinروسیهوالیبال89197
   Samuel برزیلوالیبال89200
   SemyonPoltavskyروسیهوالیبال89205
   IlarioDi Buòایتالیاتیراندازی با کمان90175
   NataliyaKhoronekoبلاروسدو و میدانی90180
   Gab-YongJinکره جنوبیبیس‌بال90182
   NormanBröcklآلمانقایقرانی با کانو90183
   MaximilianLevyآلماندوچرخه سواری90183
   HeshamMisbahمصرجودو90183
   BjörnGoldschmidtآلمانقایقرانی با کانو90184
   IrakliTsirekidzeگرجستانجودو90184
   Jin-YeongLeeکره جنوبیبیس‌بال90185
   MengGuanliangچینقایقرانی با کانو90185
   AleksandrKostoglodروسیهقایقرانی با کانو90185
   Gi-JuHanکره جنوبیبیس‌بال90186
   ElierSánchezکوبابیس‌بال90186
   YuriyChebanاوکراینقایقرانی با کانو90186
   MārisŠtrombergsلتونیدوچرخه سواری90186
   AmarBenikhlefالجزایرجودو90186
   NathanTwaddleنیوزیلندقایقرانی90186
   HyeokGwonکره جنوبیبیس‌بال90187
   TaylorTeagardenآمریکابیس‌بال90187
   CasperJørgensenدانمارکدوچرخه سواری90187
   KévinSireauفرانسهدوچرخه سواری90188
   HeatherBownآمریکاوالیبال90188
   AndreasThorkildsenنروژدو و میدانی90188
   DanielNarcisseفرانسههندبال90189
   LogiGeirssonایسلندهندبال90190
   OksanaRomenskayaروسیههندبال90190
   TomJamesبریتانیاقایقرانی90190
   AndrewLautersteinاسترالیاشنا90190
   AndrewLautersteinاسترالیاشنا90190
   AndrewLautersteinاسترالیاشنا90190
   RichLambourneآمریکاوالیبال90190
   WangYimeiچینوالیبال90190
   Norge LuisVeraکوبابیس‌بال90191
   Juan CarlosNavarroاسپانیابسکتبال90192
   MartinHollsteinآلمانقایقرانی با کانو90192
   BjörgvinGustavssonایسلندهندبال90192
   LukeDoernerاسترالیاهاکی90192
   AleksandarĆirićصربستانواترپولو90192
   TomStallardبریتانیاقایقرانی90193
   MattRyanاسترالیاقایقرانی90194
   DaveCalderکاناداقایقرانی90195
   AlainBernardفرانسهشنا90196
   AlainBernardفرانسهشنا90196
   AlainBernardفرانسهشنا90196
   MattTargettاسترالیاشنا90198
   MattTargettاسترالیاشنا90198
   YuryBerezhkoروسیهوالیبال90198
   AleksandrVolkovروسیهوالیبال90210
   ClementeRussoایتالیابوکس91180
   KamiCraigآمریکاواترپولو91180
   RakhimChakhkiyevروسیهبوکس91183
   JohnGallآمریکابیس‌بال91183
   BrandonKnightآمریکابیس‌بال91183
   MarcBurnsترینیداد و توباگودو و میدانی91183
   MarekKolbowiczلهستانقایقرانی91185
   TonyAzevedoآمریکاواترپولو91185
   OsmayAcostaکوبابوکس91188
   TimMorehouseآمریکاشمشیربازی91188
   AntonioPortaآرژانتینبسکتبال91190
   KenWallaceاسترالیاقایقرانی با کانو91190
   KenWallaceاسترالیاقایقرانی با کانو91190
   JonathanCoefficفرانسهقایقرانی91190
   RomanPetrushenkoبلاروسقایقرانی با کانو91191
   RomanPetrushenkoبلاروسقایقرانی با کانو91191
   ArnórAtlasonایسلندهندبال91191
   AaronPeirsolآمریکاشنا91191
   AaronPeirsolآمریکاشنا91191
   AaronPeirsolآمریکاشنا91191
   NorbertMadarasمجارستانواترپولو91191
   AdamKreekکاناداقایقرانی91193
   BeauHoopmanآمریکاقایقرانی91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   BenWildman-Tobrinerآمریکاشنا91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   MichaelPhelpsآمریکاشنا91193
   KonradWasielewskiلهستانقایقرانی91194
   SylviaFowlesآمریکابسکتبال91196
   DeontayWilderآمریکابوکس91201
   PhilDalhausserآمریکاوالیبال ساحلی91206
   MarcoGaliazzoایتالیاتیراندازی با کمان92178
   Seung-HwanOکره جنوبیبیس‌بال92178
   JamieStaffبریتانیادوچرخه سواری92178
   SergeiAschwandenسوئیسجودو92181
   Seung-YeopLeeکره جنوبیبیس‌بال92183
   TomaszWylenzekآلمانقایقرانی با کانو92183
   TomaszWylenzekآلمانقایقرانی با کانو92183
   ChristianGilleآلمانقایقرانی با کانو92184
   ChristianGilleآلمانقایقرانی با کانو92184
   LouMarsonآمریکابیس‌بال92185
   BenAinslieبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی92185
   IainPercyبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی92185
   ChrisHoyبریتانیادوچرخه سواری92186
   ChrisHoyبریتانیادوچرخه سواری92186
   ChrisHoyبریتانیادوچرخه سواری92186
   KevinLightکاناداقایقرانی92190
   José ManuelCalderónاسپانیابسکتبال92191
   Ásgeir ÖrnHallgrímssonایسلندهندبال92191
   AlastairHeathcoteبریتانیاقایقرانی92191
   MiguelLa Heraکوبابیس‌بال92192
   LutzAltepostآلمانقایقرانی با کانو92193
   AdamKorolلهستانقایقرانی92193
   BobBryanآمریکاتنیس92193
   BrentonRickardاسترالیاشنا92194
   BrentonRickardاسترالیاشنا92194
   GermainChardinفرانسهقایقرانی92195
   TeroPitkämäkiفنلانددو و میدانی92195
   ChristianSprengerاسترالیاشنا92196
   BerniRodríguezاسپانیابسکتبال92198
   ManuGinóbiliآرژانتینبسکتبال92198
   DaoudaKaraboueفرانسههندبال92198
   Maartenvan der Weijdenهلندشنا92205
   GiovanniPellieloایتالیاتیراندازی با تفنگ93174
   MattBrownآمریکابیس‌بال93182
   BrianDuensingآمریکابیس‌بال93183
   JasonTurnerآمریکاتیراندازی با تفنگ93183
   MaksimOpalevروسیهقایقرانی با کانو93184
   JeremyCummingsآمریکابیس‌بال93188
   JeffStevensآمریکابیس‌بال93188
   MattWellsبریتانیاقایقرانی93190
   SimoneRaineriایتالیاقایقرانی93190
   DeronWilliamsآمریکابسکتبال93191
   MikeDayآمریکادوچرخه سواری93191
   J.W.Krumpholzآمریکاواترپولو93191
   DavidOliverآمریکادو و میدانی93191
   ThierryOmeyerفرانسههندبال93192
   AntonioScadutoایتالیاقایقرانی با کانو93193
   DominicSeiterleکاناداقایقرانی93193
   CédricPatyفرانسههندبال93194
   MattSchnobrichآمریکاقایقرانی93196
   KevinHansenآمریکاوالیبال93196
   AndréHellerبرزیلوالیبال93199
   JamesByrnesکاناداقایقرانی93200
   TayshaunPrinceآمریکابسکتبال93206
   IlyaIlyinقزاقستانوزنه‌برداری94175
   FrederichCepedaکوبابیس‌بال94177
   KhadzhimuratAkkayevروسیهوزنه‌برداری94178
   SzymonKołeckiلهستانوزنه‌برداری94181
   ErielSánchezکوبابیس‌بال94183
   StefanNimkeآلماندوچرخه سواری94186
   AlexanderPeterssonایسلندهندبال94186
   RolandoMeriñoکوبابیس‌بال94187
   AndrijaPrlainovićصربستانواترپولو94187
   LucaAgamennoniایتالیاقایقرانی94188
   CédricBerrestفرانسهقایقرانی94191
   JamesMarburgاسترالیاقایقرانی94191
   VictorAnichebeنیجریهفوتبال94192
   OlafTufteنروژقایقرانی94193
   TomLucyبریتانیاقایقرانی94194
   JakeWetzelکاناداقایقرانی94195
   ÓlafurStefánssonایسلندهندبال94196
   NorbertHosnyánszkyمجارستانواترپولو94196
   Pierre-JeanPeltierفرانسهقایقرانی94197
   TomHoffآمریکاوالیبال94198
   TamásKásásمجارستانواترپولو94200
   AlekseyOstapenkoروسیهوالیبال94208
   MoriahVan Normanآمریکاواترپولو95178
   NadezhdaOstapchukبلاروسدو و میدانی95180
   OlenaAntonovaاوکرایندو و میدانی95180
   RaúlEntrerríosاسپانیاهندبال95185
   FrancisHegertyاسترالیاقایقرانی95187
   Hyeon-SuKimکره جنوبیبیس‌بال95188
   LuigiTarantinoایتالیاشمشیربازی95188
   GuillaumeFlorentفرانسهقایقرانی با قایق بادبانی95189
   Jung-KeunBongکره جنوبیبیس‌بال95190
   Anderson برزیلوالیبال95190
   MicahBoydآمریکاقایقرانی95191
   PeterVanderkaayآمریکاشنا95193
   PeterVanderkaayآمریکاشنا95193
   BenRutledgeکاناداقایقرانی95194
   PéterBirosمجارستانواترپولو95194
   CullenJonesآمریکاشنا95195
   AndréNascimentoبرزیلوالیبال95195
   CarlosDelfinoآرژانتینبسکتبال95196
   HaydenStoeckelاسترالیاشنا95197
   HaydenStoeckelاسترالیاشنا95197
   DánielVargaمجارستانواترپولو95200
   JoshInmanآمریکاقایقرانی95203
   LloyBallآمریکاوالیبال95203
   AleksandrKosaryevروسیهوالیبال95203
   XetaqQazyumovآذربایجانکشتی96180
   AslanbekKhushtovروسیهکشتی96180
   SharvaniMuradovروسیهکشتی96182
   MirkoEnglichآلمانکشتی96184
   TaymurazTigiyevقزاقستانکشتی96185
   GiorgiGogshelidzeگرجستانکشتی96185
   AsetMambetovقزاقستانکشتی96186
   DavidKosteleckýجمهوری چکتیراندازی با تفنگ96190
   TiborBenedekمجارستانواترپولو96190
   AdamWheelerآمریکاکشتی96191
   JüriJaansonاستونیقایقرانی96192
   JasonKiddآمریکابسکتبال96193
   DwyaneWade, Jr.آمریکابسکتبال96193
   HreidarGuðmundssonایسلندهندبال96193
   IngimundurIngimundarsonایسلندهندبال96193
   StephenRowbothamبریتانیاقایقرانی96193
   AlexPartridgeبریتانیاقایقرانی96193
   MattLangridgeبریتانیاقایقرانی96195
   YelenaPolyonovaروسیههندبال96198
   GrantHackettاسترالیاشنا96198
   GrantHackettاسترالیاشنا96198
   ZoltánSzécsiمجارستانواترپولو96198
   KyleHamiltonکاناداقایقرانی96199
   AleksandrKorneyevروسیهوالیبال96200
   AlekseyKuleshovروسیهوالیبال96206
   V'iacheslavHlazkovاوکراینبوکس97189
   KevinJepsenآمریکابیس‌بال97190
   FredrikLööfسوئدقایقرانی با قایق بادبانی97190
   AleksandrBogdanovichبلاروسقایقرانی با کانو97191
   GuillaumeGilleفرانسههندبال97192
   DénesVargaمجارستانواترپولو97193
   SverreJakobssonایسلندهندبال97196
   KleteKellerآمریکاشنا97198
   Dong-JuKimکره جنوبیبیس‌بال98180
   Dae-HyeonJeongکره جنوبیبیس‌بال98185
   Min-HoGangکره جنوبیبیس‌بال98185
   Hyeon-JinRyuکره جنوبیبیس‌بال98187
   BertrandGilleفرانسههندبال98187
   VladaVujasinovićصربستانواترپولو98187
   MattLaPortaآمریکابیس‌بال98188
   NateSchierholtzآمریکابیس‌بال98188
   SteveWilliamsبریتانیاقایقرانی98189
   MerrillMosesآمریکاواترپولو98191
   RickMerloآمریکاواترپولو98191
   ZachRaileyآمریکاقایقرانی با قایق بادبانی98192
   WyattAllenآمریکاقایقرانی98193
   JasonLezakآمریکاشنا98193
   JasonLezakآمریکاشنا98193
   JasonLezakآمریکاشنا98193
   CédricBurdetفرانسههندبال98195
   StephenStrasburgآمریکابیس‌بال98196
   CameronMcKenzie-McHargاسترالیاقایقرانی98196
   José JavierHombradosاسپانیاهندبال98197
   SimoneVenierایتالیاقایقرانی98197
   MichaelReddآمریکابسکتبال98198
   NathanAdrianآمریکاشنا98198
   Gustavo برزیلوالیبال98203
   RyanMillarآمریکاوالیبال98204
   CaseyWeathersآمریکابیس‌بال99185
   ChikaChukwumerijeنیجریهتکواندو99190
   TrevorCahillآمریکابیس‌بال99193
   BenjaminRondeauفرانسهقایقرانی99197
   BrunoPradaبرزیلقایقرانی با قایق بادبانی100185
   AskhatZhitkeyevقزاقستانجودو100187
   AleksandarŠapićصربستانواترپولو100188
   RóbertGunnarssonایسلندهندبال100190
   HenkGrolهلندجودو100190
   AndrewTriggs Hodgeبریتانیاقایقرانی100190
   AlbertoEntrerríosاسپانیاهندبال100192
   ŽivkoGocićصربستانواترپولو100193
   JonBelausteguiاسپانیاهندبال100195
   VadimMakhnyovبلاروسقایقرانی با کانو100196
   VadimMakhnyovبلاروسقایقرانی با کانو100196
   DemetrioLozanoاسپانیاهندبال100196
   MaxWeinholdآلمانهاکی100196
   TimHuttenآمریکاواترپولو100196
   SlobodanSoroصربستانواترپولو100196
   DavidBarrufetاسپانیاهندبال100197
   FilipFilipovićصربستانواترپولو100197
   KobeBryantآمریکابسکتبال100198
   LayneBeaubienآمریکاواترپولو100198
   OndrejSynekجمهوری چکقایقرانی100199
   MaheDrysdaleنیوزیلندقایقرانی100199
   DuncanFreeاسترالیاقایقرانی100200
   GeorgeBridgewaterنیوزیلندقایقرانی100200
   MalcolmHowardکاناداقایقرانی100200
   CarlosJiménezاسپانیابسکتبال100201
   DanielWalshآمریکاقایقرانی100201
   ÁlexMumbrúاسپانیابسکتبال100202
   StevenCoppolaآمریکاقایقرانی100203
   SeanRooneyآمریکاوالیبال100206
   Fábio برزیلوالیبال ساحلی101204
   IdalysOrtízکوباجودو102173
   CrystlBustosآمریکاسافتبال102173
   AndersEkströmسوئدقایقرانی با قایق بادبانی102181
   TerryTiffeeآمریکابیس‌بال102190
   BryanVolpenheinآمریکاقایقرانی102191
   DuškoPijetlovićصربستانواترپولو102192
   JakeArrietaآمریکابیس‌بال102193
   StephanieBrown-Traftonآمریکادو و میدانی102193
   NikolaKarabaticفرانسههندبال102195
   VanjaUdovičićصربستانواترپولو102195
   PeterHudnutآمریکاواترپولو102196
   PeteReedبریتانیاقایقرانی102198
   Ricardo برزیلوالیبال ساحلی102200
   RossanoGaltarossaایتالیاقایقرانی102200
   AndrésNocioniآرژانتینبسکتبال102201
   AlexandrosNikolaidisیونانتکواندو102201
   MövludMirəliyevآذربایجانجودو103183
   NikolaRađenصربستانواترپولو103195
   GabeGardnerآمریکاوالیبال103209
   AndrewSimpsonبریتانیاقایقرانی با قایق بادبانی104185
   BrettAndersonآمریکابیس‌بال104193
   TamásMolnárمجارستانواترپولو104193
   IkerRomeroاسپانیاهندبال104196
   DidierDinartفرانسههندبال104197
   RicEgingtonبریتانیاقایقرانی104198
   CarmeloAnthonyآمریکابسکتبال104203
   MattGreversآمریکاشنا104203
   MattGreversآمریکاشنا104203
   MattGreversآمریکاشنا104203
   ClayStanleyآمریکاوالیبال104205
   ChrisBoshآمریکابسکتبال104208
   AndreyAryamnovبلاروسوزنه‌برداری105172
   TüvshinbayarNaidangiinمغولستانجودو105176
   DmitryKlokovروسیهوزنه‌برداری105182
   Seung-JunSongکره جنوبیبیس‌بال105183
   DmitryLapikovروسیهوزنه‌برداری105183
   RobertoCammarelleایتالیابوکس105190
   ChristopheKempéفرانسههندبال105193
   JesseSmithآمریکاواترپولو105193
   LeonardoGutiérrezآرژانتینبسکتبال105200
   TamásVargaمجارستانواترپولو105201
   DavidLeeآمریکاوالیبال105203
   JoshWestبریتانیاقایقرانی105207
   TõnuEndreksonاستونیقایقرانی106198
   JérômeFernandezفرانسههندبال106199
   BrankoPekovićصربستانواترپولو107191
   Pedro LuisLazoکوبابیس‌بال107192
   MikeHessmanآمریکابیس‌بال107196
   CristianMalmagroاسپانیاهندبال107197
   RubénGarabayaاسپانیاهندبال107201
   JorgeGarbajosaاسپانیابسکتبال107204
   GáborKisمجارستانواترپولو108194
   DavidPriceبریتانیابوکس108203
   CarlosPrietoاسپانیاهندبال108204
   LuisScolaآرژانتینبسکتبال108207
   StaceyNuvemanآمریکاسافتبال109183
   JeffPowersآمریکاواترپولو109201
   LeBronJamesآمریکابسکتبال109203
   IvanTikhonبلاروسدو و میدانی110186
   AinārsKovalsلتونیدو و میدانی110192
   ValerieAdams-Viliنیوزیلنددو و میدانی110193
   FedericoKammerichsآرژانتینبسکتبال110205
   SatoshiIshiiژاپنجودو111180
   RyanBaileyآمریکاواترپولو111198
   BrandonBrooksآمریکاواترپولو111198
   ZhangZhileiچینبوکس111200
   PrimožKozmusاسلونیدو و میدانی112188
   GergőKissمجارستانواترپولو112199
   IstvánGergelyمجارستانواترپولو112202
   Juan PedroGutiérrezآرژانتینبسکتبال112204
   MariyaGrabovetskayaقزاقستانوزنه‌برداری113180
   DavidMusuľbesاسلواکیکشتی113186
   BlaineNealآمریکابیس‌بال114196
   SigfúsSigurðssonایسلندهندبال114198
   VadimDevyatovskyبلاروسدو و میدانی115192
   FelipeReyesاسپانیابسکتبال115205
   FabricioObertoآرژانتینبسکتبال115208
   PauGasolاسپانیابسکتبال115215
   Mi-RanJangکره جنوبیوزنه‌برداری117171
   CarlosBoozerآمریکابسکتبال117206
   MaridMutalimovقزاقستانکشتی120187
   KhasanBaroyevروسیهکشتی120188
   DejanSavićصربستانواترپولو120190
   ArturTaymazovازبکستانکشتی120190
   BakhtiyarAkhmedovروسیهکشتی120190
   MindaugasMizgaitisلیتوانیکشتی120190
   Dae-HoLeeکره جنوبیبیس‌بال120192
   MijaínLópezکوباکشتی120195
   YuryPatrikeyevارمنستانکشتی120195
   DenisŠefikصربستانواترپولو120198
   DwightHowardآمریکابسکتبال120211
   AbdulloTangriyevازبکستانجودو122188
   MarcGasolاسپانیابسکتبال122213
   MakiTsukadaژاپنجودو125170
   PiotrMałachowskiلهستاندو و میدانی125194
   GerdKanterاستونیدو و میدانی125196
   YevgenyChigishevروسیهوزنه‌برداری126187
   TeddyRinerفرانسهجودو127204
   TongWenچینجودو128180
   VirgilijusAleknaلیتوانیدو و میدانی130200
   OscarBraisonکوباجودو135188
   TomaszMajewskiلهستاندو و میدانی135204
   AndreyMikhnevichبلاروسدو و میدانی140202
   RománGonzálezآرژانتینبسکتبال140210
   ViktorsŠčerbatihsلتونیوزنه‌برداری145181
   ChristianCantwellآمریکادو و میدانی145198
   MatthiasSteinerآلمانوزنه‌برداری146183
   OlhaKorobkaاوکراینوزنه‌برداری167181

   قد و وزن از سال 2008 نشان داده می‌شود آمار کامل را ببینید

   بنا به دلایل فنی نام ورزشکاران همانطور که در کمیته بین المللی المپیک ثبت شده، به انگلیسی ظاهر می‌شود

   عکسها: پرس اسوسیشن، گتی ایمجز. آمار: پرس اسوسیشن

   BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

   بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.