تجمع مردم در پاسارگاد به مناسبت 'روز کورش بزرگ'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع مردم در پاسارگاد به مناسبت 'روز کورش'

"کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست" شعار امروز تعدادی از مردم در پاسارگاد بود. این ویدیو را محمد از پارسگاد برای ما فرستاده و توضیح داده که مربوط به تجمع به مناسبت "روز کوروش" است.