کیفیت هوای استان هرمزگان ‘بحرانی است’
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کیفیت هوای استان هرمزگان ‘بحرانی است’

مجید وفادار، مدیرکل محیط زیست هرمزگان اعلام کرد وضعیت شاخص کیفیت هوای این استان بحرانی است و میزان گردوغبار موجود در هوا حدود ۸ برابر حد استانداردهای زیست محیطی و خطرناک برای همه گروه ها است.