تخم مرغ های رنگی در پارک ملت

عکس های زیر را علی، یکی از مخاطبان ما، از گردهمایی گروهی از هنرمندان در پارک ملت تهران برای رنگ کردن تخم مرغ های سال نو فرستاده است.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC