#شما؛ خواسته‌های زنان و انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ خواسته‌های زنان و انتخابات ریاست جمهوری ایران

زنان یکی از موضوعات وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری در ایران بوده است و در نخستین مناظره درباره آن صحبت شد. آیا خواسته‌های زنان با وعده‌های نامزدها و اختیارات رئیس جمهور مطابقت دارد؟